Delårsrapport januari – september 2015

 • D. Carnegie & Co AB (publ) utvecklades starkt under tredje kvartalet. Hyresintäkterna ökade under kvartalet till 309 Mkr, vilket är en ökning med nästan 29 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Även driftnettot hade en god utveckling och uppgick för kvartalet till 164 Mkr – upp 34 procent i förhållande till tredje kvartalet 2014.
 • Vinsten efter skatt ökade till 192 Mkr (9) för den senaste tremånadersperioden, vilket ger en vinst per aktie före utspädning på 2,71 kr (0,13) för kvartalet. Även det justerade egna kapitalet per aktie fortsatte att utvecklas starkt under kvartalet och uppgick till 60,53 kr/aktie, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med tredje kvartalet 2014. 
 • När det gäller renoveringar är prognosen att cirka 500 lägenheter kommer att renoveras 2015. Det bedöms att en rullande årstakt om 1 000 lägenheter uppnås under det fjärde kvartalet.

TREDJE KVARTALET 2015

 • Hyresintäkterna uppgick till 309 Mkr (240)
 • Driftnettot uppgick till 164 Mkr (122)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 91 Mkr (35)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 180 Mkr (0)
 • Värdeförändring derivat uppgick till -51 Mkr (-17)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 192 Mkr (91)
 • Vinst per aktie uppgick till 2,71 kr (0,13), före utspädning

1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2015

 • Hyresintäkterna uppgick till 901 Mkr (327)
 • Driftnettot uppgick till 421 Mkr (159)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 138 Mkr (52)
 • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 440 Mkr (78)
 • Värdeförändring derivat uppgick till -50 Mkr (-17)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 405 Mkr (91)
 • Vinst per aktie uppgick till 5,72 kr (1,28), före utspädning

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Fastigheter med 1 009 lägenheter i Jordbro och Vårberg tillträds 1 juli
 • Fastigheter med uthyrbar yta uppgående till 30 000 kvadratmeter och hyresvärde 28,5 Mkr förvärvas i Norrköping.
 • Ytterligare fastighet i Norrköping förvärvas med uthyrbar yta om 8 550 kvadratmeter och hyresvärdet 9,2 Mkr

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Ingått avtal om försäljning av Hammarkullen i Göteborg med 890 lägenheter och ett överenskommet fastighetsvärde om 493 Mkr.
 • Vid denna rapports publicering har ytterligare 9 lägenheter renoverats, utöver de 232 som vid periodens utgång var färdigrenoverade. Dessutom har renoveringar påbörjats av 280 lägenheter, vilka avses att vara färdigställda under 2015.

Kommentar från vd Ulf Nilsson

–  Årets tredje kvartal har präglats av konsolidering av verksamheten och vi börjar nu skörda frukterna av föregående 18 månaders mycket höga aktivitetsnivå. Detta kvartal visar att en effektiv förvaltning och renovering av våra fastigheter ger god finansiell avkastning. Det justerade egna kapitalet uppgick den 30 september till 60,5 kronor per aktie, vilket är en ökning med hela 25 % jämfört med 12 månader tidigare. Under kvartalet har vi också slutfört förvärv av ytterligare cirka 1 300 lägenheter i Stockholm och Norrköping. Dessutom har vi tecknat avtal om att avyttra våra fastigheter i Göteborg eftersom de inte ligger inom vårt geografiska verksamhetsområde. Vi har också organiserat om vår struktur för lägenhetsrenoveringar, vilket gör att vi under året kommer att uppnå våra interna mål.

Vi har under perioden kontrakterat fler materialleverantörer och fler byggfirmor samt ökat den centrala styrningen av verksamheten. Vi har under och efter kvartalet startat cirka 300 renoveringar, vilket gör att vi är komfortabla med att nå vår prognos om att cirka 500 lägenheter kommer att renoveras 2015. Vi bedömer också att vi uppnår en rullande årstakt om 1 000 lägenheter per år under det fjärde kvartalet.

Sammantaget har förbättringarna inneburit en stark förbättring i redovisat resultat. Kvartalets resultat före skatt uppgår till hela 202 miljoner kronor, att jämföras med 19 miljoner för tredje kvartalet 2014. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,71 kronor jämfört med 0,13 kronor för tredje kvartalet 2014. Detta ger en vinst efter skatt för årets nio första månader om 405 miljoner vilket motsvarar 5,72 kronor per aktie.

Stockholm den 9 november 2015

ULF NILSSON,
VD för D. Carnegie & Co


För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co, +46 (0)8 – 121 317 25.
Per-Axel Sundström, CFO D. Carnegie & Co, +46 (0)8 121 317 25.

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar