Förändring i antal aktier och röster i D. Carnegie & Co

Antalet röster och aktier av serie B i D. Carnegie & Co har förändrats på grund av utnyttjande av 1 460 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram 2014. Den sista handelsdagen i månaden fanns totalt 78 768 776 aktier, varav 5 369 866 aktier av serie A och 73 398 910 aktier av serie B, och 100 248 240 röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD: +46 (0)8 – 121 317 25

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2017 kl 12.00 CEST.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2017 till drygt 17 481 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2017 till 1 390 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar