Förändring i antal aktier och röster i D. Carnegie & Co AB

Antalet röster och aktier av serie B i D. Carnegie & Co AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av 901 200 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram 2015. Den sista handelsdagen i månaden fanns totalt 91 986 858 aktier, varav 6 136 989 aktier av serie A och 85 849 869 aktier av serie B, och 116 534 814 röster i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: sel@dcarnegie.se

Jonas Andersson, CFO och CIO

Telefon: +46 (0) 8 121 317 25 E-mail: jonas.andersson@dcarnegie.se

Informationen är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 07.00.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2018 till drygt 21 952 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 Mars 2018 till 1 569 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar