Kommentar rörande kontrollförändringshändelse avseende icke-säkerställda obligationer utgivna av D. Carnegie & Co AB (publ)

Såsom offentliggjort av D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) den 14 oktober 2016 har Vega Holdco Sarl (”Vega”), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av Blackstone Group L.P., fullföljt det andra tillträdet av aktier i Bolaget och kontrollerar, genom överenskommelse med Kvalitena AB och Frasdale Int. BV, 53 procent av rösterna i Bolaget.

Följaktligen har Bolagets styrelse bedömt att en kontrollförändringshändelse (eng. ”Change of Control Event”) har uppstått enligt villkoren daterade den 17 april 2015 (”2015 Villkoren”) avseende upp till SEK 1.000.000.000 seniora icke-säkerställda obligationer med slutligt förfall april 2018 (”2018 Obligationerna”) och villkoren daterade den 16 april 2016 (”2016 Villkoren” och tillsammans med 2015 Villkoren, ”Villkoren”) avseende upp till SEK 1.000.000.000 seniora icke-säkerställda obligationer med slutligt förfall april 2019 (”2019 Obligationerna” och tillsammans med 2018 Obligationerna, ”Obligationerna”).

Till följd av kontrollförändringshändelsen har innehavare av Obligationerna (”Innehavarna”) rätt att begära att deras Obligationer återköps till ett pris per Obligation motsvarande 101 procent av nominellt värde plus upplupen men obetald ränta. Om en Innehavare önskar utnyttja sin rätt att begära att dess Obligationer återköps ska Innehavaren inom 20 arbetsdagar från dagen för underrättelse till Innehavarna om kontrollförändringshändelsen (dvs senast 17 november 2016) meddela Bolaget i enlighet med instruktionen i underrättelsen. Bolaget kommer att återköpa de relevanta Obligationerna och betala återköpspriset den 16 januari 2017.

Stockholm den 17 oktober 2016
D. Carnegie & Co AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta
Ulf Nilsson, VD: +46 (0)8 – 121 317 25
 

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 18.00 CET.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 juni 2016 till drygt 15 205 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 juni 2016 till 1 349 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.