Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") emitterade den 1 mars 2017 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 750 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 1 000 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 2,75 procent per år och har slutförfall 1 september 2020.

Hemfosa har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Hemfosa upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Hemfosas (www.hemfosa.se) webbplatser.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Eriksson, Finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil  +46 72 166 24 28, telefon +46 8 448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 december 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 38,9 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar