Hög anslutning i Hemfosa Fastigheters optionsprogram för anställda

I enlighet med årsstämmans beslut den 25 april 2017 har Hemfosa Fastigheter AB genomfört en riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet omfattar samtliga medarbetare i Hemfosa.

Totalt har 52 medarbetare förvärvat sammanlagt 1 294 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar 89 procent av det maximala antalet teckningsoptioner enligt stämmans beslut.

”Det är glädjande att så många av våra medarbetare har valt att delta och skaffa sig möjlighet till ett framtida aktieägande i bolaget. Detta visar på en stark tilltro till Hemfosas fortsatta utveckling” säger styrelseordförande Bengt Kjell.

I enlighet med årsstämmans beslut berättigar varje teckningsoption innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Hemfosa under två perioder mellan 1 maj och 31 augusti 2022, vidare har teckningskursen fastställts till 98,40 kronor och optionspremien till 3,84 kronor. Bolaget kommer under vissa förutsättningar att subventionera deltagarnas optionspremie med en kontant bonus, dock högst motsvarande för varje person garanterat antal optioner. Sådan bonus betalas ut med 50 procent efter två år och med ytterligare 50 procent efter fyra år. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2017 ägde Hemfosa fastigheter med ett fastighetsvärde om 36,7 miljarder SEK, exklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar