Bokslutskommuniké Hemsö 2012

  Hemsö fortsätter utvecklas positivt

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 899 mkr (1 671) vilket motsvarar en ökning med 14 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 364 mkr (1 202), en ökning med 13 procent framförallt till följd av genomförda förvärv.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 84 mkr (897) och på finansiella instrument till -128 mkr (-235). Sänkt bolagsskatt har medfört en engångsintäkt om 263 mkr utöver sedvanlig skattekostnad.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 581 mkr (826).
  • Marknadsvärde på fastigheterna uppgick till 22 951 mkr, en ökning med 2 093 mkr, vilket främst förklaras av nettoinvesteringar om 2 057 mkr

Kommentar från vd Per Berggren

”Vi har uppnått våra mål för 2012 och har en stark ställning som Sveriges största privata fastighetsägare av samhällsfastigheter. Som ett led i att Tredje AP-fonden förvärvar resterande 50 procent av aktierna i Hemsö renodlar vi vårt bestånd och avyttrar vår fastighetskategori Övrigt.”

För fullständig rapport se bifogad pfd.

För vidare information vänligen kontakta

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Eva Bång, CFO     08-501 170 55

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice inom fastighetskategorierna äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Citat

Vi har uppnått våra mål för 2012 och har en stark ställning som Sveriges största privata fastighetsägare av samhällsfastigheter. Som ett led i att Tredje AP-fonden förvärvar resterande 50 procent av aktierna i Hemsö renodlar vi vårt bestånd och avyttrar vår fastighetskategori Övrigt
Per Berggren