Bokslutskommuniké 1 maj 2008 - 30 april 2009

Rörelseresultatet uppgick till -32,5 Mkr

Räkenskapsåret (maj 2008 – april 2009) • Nettoomsättningen uppgick till 1 390,6 (1 608,3) Mkr, vilket är en minskning med -13,5 procent jämfört med föregående år. I koncernens jämförbara butiker minskade försäljningen med 20 (-4) procent. • Resultatet efter skatt uppgick till -42,9 (96,5) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,46 (3,31) kronor. • Koncernen etablerade 14 (20) nya butiker. Sju franchisebutiker öppnades. • Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2008/2009. Fjärde kvartalet (februari 2009 – april 2009) • Nettoomsättningen uppgick till 272,4 (324,2) Mkr, vilket är en minskning med -16,0 procent jämfört med föregående år. I koncernens jämförbara butiker minskade försäljningen med 26 (-5) procent. • Resultatet efter skatt uppgick till -56,2 (-23,6) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,92 (-0,80) kronor. • Koncernen etablerade 3 (1) nya butiker. Tre franchisebutiker öppnades. • Nyemission på 164 Mkr beslutades vid extra bolagsstämma den 21 april. VD KOMMENTAR Försäljningen för verksamhetsåret 2008/2009 minskade med 13,5 procent och resultatet efter skatt blev negativt, -42,9 Mkr. Under det fjärde kvartalet (februari-april) sjönk försäljningen med 16 procent och rörelseresultatet blev -60,1 Mkr. En orsak till den kraftiga försämringen är konjunkturavmattningen som minskat konsumenternas köpvilja. En annan orsak är Hemtex förändrade prisstrategi, som föregående år rymde betydande reaperioder vilka nu upphört. Bruttovinstmarginalen ökade under fjärde kvartalet till 49,8 (46,5) procent och för hela verksamhetsåret uppgick bruttovinstmarginalen till 53,5 procent (52,7). Varulagret var vid verksamhetsårets utgång väsentligt lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Den svaga utvecklingen i försäljning och resultat under året ställer krav på stora omställningar inom Hemtex, ett arbete som har högsta prioritet för mig och övriga ledningen. På kort sikt är utmaningen att vända den vikande försäljningen. Vi har snabbt adresserat detta genom en högre grad av aktivering i butikerna med nya och skärpta erbjudanden. I höst genomför vi dessutom en rad genomgripande förändringar där den enskilt viktigaste är en neddragning av Hemtex sortiment med 40 procent. Detta kommer att markant tydliggöra vårt erbjudande till kund. Det är dessutom en åtgärd som kommer att möjliggöra och driva skärpta inköp, enklare distribution, lagring och butikshantering. Neddragningen av sortimentet och andra åtgärder är delar av den nya affärsplan som vi har som mål att färdigställa under augusti månad. Tidigare under året har ett kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram genomförts som minskat kostnaderna i jämförbara butiker med 40 Mkr. Besparingsprogrammet kommer att fortsätta under 2009/2010 med fokus på inköp, logistik och drift samt struktur inom butiksverksamheten. Vi har även infört en ny prisstrategi där ordinariepriserna på ett stort antal varor sänkts och vi ser över butiksstrukturen i syfte att lägga ned ett antal olönsamma butiker. Under 2008/2009 fattades beslut att stänga 5 butiker och ytterligare ett 10-tal stängningar kommer att verkställas under innevarande verksamhetsår. Vi utnyttjar samtidigt lågkonjunkturen och lägre hyresnivåer för att expandera i bra lägen. Vi ser dock ingen nettoökning av butiker under verksamhetsåret 2009/2010. Sammantaget kommer redovisade åtgärder att inom en treårsperiod förbättra rörelsemarginalen till 13-15 procent. Den nyligen genomförda nyemissionen, som tillfört Hemtex 164 Mkr, ökar handlingsutymmet för att driva de viktiga omställningar som krävs för att återskapa en god lönsamhet inom bolaget. Hemtex har ett starkt varumärke och butiksnät, engagerad och kompetent personal. Jag känner stor tillförsikt att vi, med det kraftiga omställningsprogram som nu tar form, kommer att kunna återta tappad försäljning och lönsamhet. Göran Ydstrand, VD och koncernchef

Taggar:

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar