Delårsrapport 1 maj 2008 - 31 juli 2008

Rörelseresultatet uppgick till 11,4 Mkr

Första kvartalet (maj 2008 – juli 2008)

• Nettoomsättningen uppgick till 352,7 (385,5) Mkr, vilket är en minskning med 8,5 procent jämfört med föregående år. I koncernens jämförbara butiker minskade försäljningen med 13 procent (+1).
• Resultatet efter skatt uppgick till 6,5 (35,8) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,22 (1,25) kronor.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 41,1 (-13,1) Mkr.
• Koncernen etablerade 1 (5) ny butik och förvärvade en butik under det första kvartalet.
• Varulagret har under perioden nått planerad nivå på 280,4 (301,2) Mkr.

VD kommentar
Under det senaste kvartalet har vi mött en svag marknadsefterfrågan på hemtextil och heminredning vilket även visas av den nedgång i marknaden på tre procent under första halvåret som rapporterats från marknads-undersökningsföretaget GfK. Vår bedömning är att högre räntor, stigande inflation samt oro för nedgång av värden i fastigheter och lägenheter gör att konsumenten har en stor försiktighet när det gäller konsumtion av sällanköpsvaror. Vi kan för egen del konstatera att det inledande kvartalet för verksamhetsåret startade mycket svagt på samtliga marknader men att den avslutande månaden juli, blev något bättre.
Kvartalet har präglats av lägre varuingångar och mindre andel nya varor och specialinköpta partier än under motsvarande period föregående år vilket till del begränsat försäljningsutfallet. Detta har i enlighet med plan varit ett sätt att sänka lagernivåerna för att säkra utrymme för ett stort nyhetsflöde under höstens satsningar. Den negativa påverkan på koncernens bruttovinstmarginal som varit följden av för höga lagernivåer är därmed åtgärdad och vi förväntar oss en återgång till högre bruttovinstnivåer under hösten. Vi arbetar nu vidare med att öka omsättningshastigheten för varulagret genom att alltid erbjuda nyheter och inspiration till förändringar för våra kunder. Vårt nya koncept kring ”Enkla förändringar” skall öka intresset kring Hemtex, vårt sortiment inom hemtextil och heminredning samt locka fler kunder till våra butiker.

Rörelseresultatet blev med anledning av den svaga försäljningsutvecklingen sämre än under motsvarande period föregående år och uppgick till 11,4 (50,4) Mkr. Tyngdpunkten för intjäningen låg i den senare delen av kvartalet. Kostnaderna ökar som andel av omsättningen i jämförelse med fjolåret och som en konsekvens av den låga försäljningen. Trots besparingar lyckades vi inte hålla andelarna i förhållande till omsättningen, vilket har initierat ytterligare program för att ta ned kostnaderna till rätt nivå.

Vi räknar med att våra utvecklade strategier – främst inom kommunikation, pris och sortiment - tillsammans med kostnads- och effektiviseringsprogram, blir vår väg till fortsatt framgång i en omvärld med allt tuffare konkurrens. Våra lönsamhetsmål står i fokus och skall på sikt åter uppnås.

Anders Jansson,
VD och koncernchefTaggar:

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar