Kallelse till extra bolagsstämma i Hemtex AB (publ.)

Aktieägarna i Hemtex AB (publ), org.nr. 556132-7056, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 mars 2011

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 mars 2011, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 11 mars 2011 under adress Hemtex AB (publ), Bolagsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller fax 033 - 20 69 91 eller via e-post ir@hemtex.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 11 mars 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.hemtex.se/ir och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

TID OCH PLATS

Torsdagen den 17 mars 2011, klockan 14.00, i Hemtex ABs (publ) lokaler på Druveforsvägen 8, 503 13 Borås.

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordningen

5.       Val av justerare

6.       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Beslut om ändring av bolagsordningen

8.       Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

9.       Stämmans avslutande

FÖRLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Bob Johanson.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 65 miljoner kronor och högst 260 miljoner kronor. § 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.
§ 5 Aktier Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. § 5 Aktier Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.
§ 7 Revisor Lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter utses i förekommande fall på årsstämman. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. § 7 Revisor Lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter utses i förekommande fall på årsstämman för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter. § 8 Kallelse Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.


Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (Punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 14 februari 2011 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, med i huvudsak följande villkor.

Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 15 mars 2011 besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie. Samtliga aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 22 mars 2011. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 25 mars 2011 till och med den 8 april 2011. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Beslutet om nyemission av aktier förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande.

ÖVRIGT

Beslutet enligt punkt 7 ovan fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer från och med den 24 februari 2011 att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Druveforsvägen 8, 503 13 Borås och på bolagets webbplats, www.hemtex.com/ir, samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

I bolaget finns 41 072 360 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Borås i februari 2011

Hemtex AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar