Kommuniké från årsstämma i Hemtex AB

Vid Hemtex årsstämma i Borås idag fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till utdelning på 2,65 kronor per aktie godkändes av årsstämman. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 8 september 2008. Utdelningen betalas ut av VPC den 11 september 2008.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2007/2008.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1 190 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 340 000 kronor och till övriga ledamöter med 170 000 kronor vardera.

Arvode till bolagets ersättningskommitté beslutades utgå med totalt 100 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till övriga ledamöter (2 st) med 25 000 kronor.

Styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Ingemar Charleson, Bodil Eriksson, Marita Granberg Ramprecht, Mats Olsson och Kia Orback Pettersson. Nyval gjordes av Mats Holgerson.

Mats Olsson valdes till ordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från valberedningen att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB som revisor intill slutet av årsstämman år 2012, med den auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade fastställa principer för utseende av ledamöter till bolagets valberedning samt övriga principer för valberedningen i enlighet med av valberedningen lämnat förslag. De antagna valberedningsprinciperna finns tillgängliga på www.hemtex.com.

Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer och principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Den rörliga ersättningen skall ha ett förutbestämt tak och vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål. Den kompletta beskrivningen av beslutade principer finns tillgängliga på www.hemtex.com.

VD Anders Janssons anförande från stämman återfinns på Hemtex webbplats.

Taggar:

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar