Kommuniké från årsstämma i Hemtex AB (publ)

Hemtex AB:s (publ) höll på måndagen den 15 april 2013 årsstämma i Borås.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2012 samt att Hemtex förlust balanseras i ny räkning godkändes. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelse, styrelse- och kommittéarvoden samt revisor och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter. Därefter beslutades om omval av Stein Petter Ski, Margareta K E Adlercreutz, Ingemar Charleson och Mats Holgerson samt nyval av Christel Kinning och Rocky af Ekenstam Brennicke. Stein Petter Ski omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 340 000 kronor och till övriga ledamöter med 170 000 kronor vardera. Ersättningskommitténs ordförande erhåller 50 000 kronor och övriga två ledamöter 25 000 kronor vardera. Revisionskommitténs ordförande erhåller 50 000 kronor och övriga två ledamöter 25 000 kronor vardera. Ytterligare 100 000 kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till fyra ytterligare ledamöter i befintliga kommittéer eller skapa ytterligare kommittéer i styrelsen.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill utgången av årsstämman 2017. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade fastställa principer för utseende av ledamöter till bolagets valberedning samt övriga principer för valberedningen i enlighet med av valberedningen lämnat förslag. De antagna principerna finns tillgängliga på Hemtex webbplats (ir.hemtex.com).

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De antagna riktlinjerna finns tillgängliga på Hemtex webbplats (ir.hemtex.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta: Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 070-666 02 59.

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 17.00 den 15 april 2013.

Taggar:

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera