Rörelseresultatet för Q2 uppgick till -57,6 Mkr

Andra kvartalet (april 2011 – juni 2011)

 • Nettoomsättningen uppgick till 201,4 (235,4) Mkr.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var 0 (-8) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -57,6 (-63,4) Mkr, varav engångskostnader belastar resultatet med -5,4 (0) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -59,6 (-53,8) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,71 (-1,31) kronor.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -37,6 (-18,4) Mkr.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,3 (56,1) procent.

Delårsperioden (januari 2011 – juni 2011)

 • Nettoomsättningen uppgick till 388,7 (505,3) Mkr.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var -12 (-4) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -107,4 (-163,3) Mkr, varav engångskostnader belastar resultatet med -7,5 (-30,7) Mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -113,4 (-133,9) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,81 (-3,26) kronor.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -163,5 (-50,5) Mkr.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,0 (50,8) procent.

VD-kommentar

Hemtex har haft en fortsatt svag försäljningsutveckling under det andra kvartalet även om vi kan se en viss förbättring i jämförbara butiker och då framför allt i slutet av rapportperioden. Varulagren är nu åter i balans efter genomförd lagerrensning i april vilket dock påverkat bruttomarginalen negativt.

Flertalet av Hemtex redan kommunicerade förändringsprocesser har fortsatt enligt plan under kvartalet. Det handlar exempelvis om logistikbytet, omorganisationen av servicekontoret i Borås, försäljningsregionerna och butikerna samt den genomgripande förnyelsen och breddningen av sortimentet.

Som ny tillförordnad VD kan jag se en tydlig affärspotential i Hemtex och bolaget har en fortsatt stark position på marknaden. Hemtex har ett väl utvecklat butiksnät med ett brett, attraktivt och prisvärt sortiment. Den sortimentsförnyelse vi nu genomför syftar till att såväl ta tillbaka kunder som att attrahera nya. Vi har därför arbetat aktivt med att förändra marknadskommunikationen för att bli tydligare i kunderbjudandet samtidigt som vi genomfört en uppgradering av butikskonceptet i ett 40-tal utvalda butiker.

Osäkerhetsfaktorerna i vår omvärld har varit många och hemtextilmarknaden har präglats av återhållsamhet. Enligt undersökningsföretaget Gfk Sverige följer Hemtex marknadens utveckling och vi behåller vår andel av totalmarknaden. Hemtex har fortsatt fokus på lönsamhet före expansion.

Peder Larsson, tf VD och koncernchef

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl 07.00 den 16 augusti 2011.

För information

Peder Larsson, tf VD och koncernchef

Ulf Segerström, ekonomi- och finanschef

Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59

Hemtex AB

Druveforsvägen 8

Box 495

503 13 Borås

www.hemtex.com     

e-post: ir@hemtex.se

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar