Svagare försäljningsutveckling under andra kvartalet påverkar Hemtex resultat negativt

Hemtex, Nordens ledande hemtextilkedja, har under andra kvartalet inte fullt ut kunnat försvara marknadsandelarna på den svenska marknaden för hemtextilier. Svagare försäljningsutveckling än planerat kommer att leda till att resultat före skatt för det andra kvartalet, perioden augusti – oktober 2007, blir lägre än för motsvarande period föregående år. Nedgången sker samtidigt som satsningar sker på nya butiksformat och breddat sortiment vilket ger övergångsproblem inom butiksdriften för innevarande kvartal.

”Med förväntad försäljningsutveckling får vi inte täckning för ökade kostnader i befintliga och nya butiker och den logistik som krävs för de ökade lagernivåer vi sett under hösten. Den positiva utvecklingen för bruttovinstmarginalen på våra handelsvaror påverkas samtidigt negativt i det korta perspektivet till följd av behovet av att hantera vårt lager”, säger Hemtex VD, Anders Jansson.

Åtgärder har initierats med fokus på utvecklingen för jämförbara butiker. Beträffande lagernivåerna beräknas dessa vara korrigerade vid utgången av det tredje kvartalet d.v.s. i slutet av januari 2008.


Marknadsandel på 29,8 procent för Hemtex januari till september 2007
Under januari - september 2007 har Hemtex haft en svagare försäljningsutveckling på den svenska marknaden för hemtextilier. Detta bekräftas av de senaste siffrorna från marknadsundersökningsföretaget GfK, som visar att Hemtex marknadsandel uppgick till 29,8 procent under perioden att jämföra med 30,9 procent under samma tid föregående år. Enligt GfK ökade marknaden under januari - september med 10,6 procentenheter, jämfört med samma period 2006.

”Vi har inte fullt ut kunnat försvara våra starka marknadsandelar inom hemtextil i Sverige men har under den senast tolvmånadersperioden en andel på 30,9 procent av hemtextilmarknaden. För det av GfK senast rapporterade kvartalet, juli – september uppgick vår marknadsandel till 28,7 (30,7) procent”, säger Hemtex VD, Anders Jansson. Jämfört med september föregående år har 10 butiker tillkommit på den svenska marknaden och ytterligare 17 butiker utomlands.


Satsning sker med Hemtex & More
Hemtextil, som utgör kärnan i bolagets verksamhet, ger fast grund för de satsningar på ett breddat sortiment som genomförs under hösten 2007. Förutom breddningen i befintliga butiker så öppnar de två första volymbutikerna, Hemtex & More, den 25 oktober i Stockholm. Hemtex & More kommer på en försäljningsyta på 700- 1 000 kvadratmeter att ha ett betydligt bredare och större heminredningssortiment än vad kunderna är vana vid.

”Med ett bredare heminredningssortiment, innehållande bland annat en satsning på ett utvecklat sortiment för barnen, så får vi möjlighet att fortsätta växa även inom områden utanför hemtextil där vi vill försvara de redan starka marknadsandelarna”, säger Hemtex VD, Anders Jansson.

Hemtex delårsrapport för perioden maj - oktober 2007 publiceras torsdagen den 6 december 2007.


Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar