Uttalande angående Hakon Invests budpliktsbud på Hemtex

Styrelsen för Hemtex gör bedömningen att Hakon Invests bud på 23 kronor per aktie inte är skäligt då budet inte reflekterar styrelsens syn på bolagets långsiktiga potential. Styrelsen rekommenderar därför aktieägarna att inte acceptera budet.

Den 28 april 2009 lämnade Hakon Invest AB (publ) (”Hakon Invest”) ett kontanterbjudande enligt reglerna om budplikt till aktieägare i Hemtex AB (publ) (”Hemtex”). Hakon Invest erbjuder 23 kronor kontant per aktie jämte en tilläggspremie om 4 kronor per aktie som utfaller om Hakon Invest uppnår ett ägande överstigande 50 procent av aktierna och rösterna i Hemtex. Anmälningstiden för erbjudandet avslutas enligt gällande tidplan den 22 juni 2009. Styrelsen för Hemtex har enligt Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden att tillkännage sin uppfattning om erbjudandet. Uttalandet från styrelsen för Hemtex Styrelsen har initierat en rad åtgärder för att återta tappad konkurrenskraft och föra Hemtex tillbaka till lönsamhet och tillväxt, både i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Som ett resultat av dessa åtgärder bedömer styrelsen att bolaget inom en 3-årsperiod ska uppnå en rörelsemarginal om 13-15 procent. Hemtex satsningar i övriga nordiska länder påverkar bolagets rörelseresultat starkt negativt. Styrelsen gör bedömningen att en strukturaffär på någon av de viktigare marknaderna resulterar i betydande synergivinster. Styrelsen anser att möjligheterna till en sådan konsolidering är god. Styrelsen har ingen bestämd uppfattning om i vilken utsträckning nuvarande aktieägare kommer att acceptera Hakon Invests erbjudande och gör därmed ingen bedömning om sannolikheten för att tilläggspremien om 4 kronor per aktie kommer att utbetalas. Styrelsen gör oaktat detta bedömningen att bolaget i ett längre perspektiv har en betydande potential som motiverar ett högre värde än det pris som Hakon Invest erbjuder idag. Aktieägarna bör notera att erbjudandet, i enlighet med reglerna om budplikt, ej är villkorat av att någon lägsta anslutningsgrad uppnås, vilket innebär att Hakon Invest kommer att förvärva de aktier som lämnas in oavsett antal. Styrelsen vill framhålla att en ökning av Hakon Invests ägande sannolikt kommer att ytterligare minska likviditeten i Hemtexaktien. Accept av erbjudandet kan inte villkoras av att tilläggspremien utgår. Erbjudandet innehåller alltså inte något erbjudande om 27 kronor per aktie (d v s om tilläggspremien utgår) som aktieägarna kan acceptera. Enligt styrelsens mening borde i denna situation, för att Hemtex aktieägare ska likabehandlas samt ges tillräcklig tid och information för att kunna fatta ett välgrundat beslut, krävas att budgivaren förbinder sig att, om 50 procents ägande uppnås och därmed tilläggspremien utgår, informera aktieägarna i Hemtex om att priset i erbjudandet höjts till 27 kronor och att budet förlängs i minst två veckor. Styrelsen har gått in med en formell framställning till Aktiemarknadsnämnden som skall behandla frågan tisdagen den 16 juni 2009. Styrelsen har anlitat Lazard som oberoende finansiell rådgivare i frågor som gäller erbjudandet. Lazard har den 10 juni 2009 avgett en s.k. fairness opinion avseende erbjudandet. Lazards uppfattning, som framgår av bilaga A, är att erbjudandet är att betrakta som otillräckligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i Hemtex. Styrelsen gör bedömningen att ett genomförande av erbjudandet inte kommer att ha någon avgörande inverkan på sysselsättningen eller på de platser där bolaget bedriver sin verksamhet. Med hänsyn till vad som nu redovisats gör styrelsen bedömningen att Hakon Invests erbjudande på 23 kronor per aktie inte är skäligt då budet inte reflekterar styrelsens syn på bolagets långsiktiga potential. Styrelsen rekommenderar därför aktieägarna att inte acceptera budet. Styrelsen för Hemtex AB (publ)* * Styrelseledamoten Mats Holgerson har inte deltagit i styrelsens beredning och beslut i anledning av erbjudandet.

Taggar:

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Prenumerera

Dokument & länkar