Förändrad lönestruktur för svenska börs-VD:ar

Under 2006 tjänade en svensk börsVD i genomsnitt 1,6 miljoner kr i de mindre börsföretagen och 11,4 miljoner i de största. Jämfört med föregående år syns en markant skillnad: Under 2006 var det den fasta andelen av lönen – inte den rörliga – som drev börsVD:arnas löneutveckling. Spridningen är stor, framförallt i de större företagen. Detta visar den årliga rapporten BörsVD av Hewitt Löneanalyser.

Hewitt Löneanalyser har i sin årliga rapport analyserat ersättningspaketen för 269 VD:ar på Stockholmsbörsen. Rapporten är den mest omfattande i sitt slag och behandlar fast lön, rörlig ersättning, övrig kompensation samt pensionsinbetalningar.

─ Detta är en undersökning som är unik i sitt slag, såväl i omfattning som i metod. Genom att analysera lönestrukturen i svenska börsnoterade företag och jämföra med komplexiteten i VD:s arbetsuppgifter får vi mer relevanta uppgifter än de som ofta presenteras i debatten. Resultat är intressant, det visar bland annat att – jämfört med tidigare år – den fasta delen står för en allt större andel av ökningen av den totala ersättningen. Vi kanske står inför ett trendbrott, berättar Joakim Lundberg, VD Hewitt Löneanalyser.

Analysen baseras på Hewitt Löneanalysers ALFA-system, som värderar befattningarnas kravprofil utifrån resultatansvar, frihet att agera, företagsstorlek, kunnande etc. Ju högre ALFA-tal, desto mer komplext är VD-uppdraget. I Hewitt Löneanalysers rådgivning avseende lönesättning av chefer, är ALFA-systemet ett viktigt redskap.

Variationen i den totala ersättningen (fast lön, rörlig lön och övrig kompensation) är stor inom varje ALFA-grupp. Nedre kvartilen ligger 29 procent lägre än medianen och övre kvartilen ligger 46 procent över. Skillnaderna mellan företagen är avsevärt större än mellan branscher. Ersättningarna är markant större i de stora företagen (ALFA-grupp 76 och uppåt) jämfört med övriga.

Den fasta VD-lönen steg i genomsnitt för samtliga börsVD:ar mellan 2005 och 2006 med 10,0 procent. När den rörliga lönen inkluderas i ökningen så blir den totala genomsnittliga höjningen 10,4 procent.

─ Det är således tydligt att det är den fasta lönens ökning som står för huvuddelen av ökningen i företagsledarnas inkomster mellan 2005 och 2006. Detta är en intressant skillnad från föregående studier, då det var den rörliga lönens utveckling som stod för huvuddelen, säger Joakim Lundberg, VD för Hewitt Löneanalyser.

─ Notabelt är att VD:ar i ALFA-gruppen 60-63 har en mycket låg total löneutveckling. Materialet visar även att bland branscherna har Handel haft den högsta utvecklingen med 16,6 procent, samtidigt som branschen Service & Tjänster haft den lägsta löneutveckling på 5,4 procent, fortsätter Joakim Lundberg.

I börsVD-statistiken redovisas också pensionsförhållandena. Ju högre ALFA-grupp desto högre andel förmånsbestämda pensionsplaner. Häften av pensionsplanerna i den högsta ALFA-klassen är förmånsbestämda. Motsvarande för den lägsta gruppen är 12 procent. För VD:ar som har premiebestämd pension stiger pensionspremien med ALFA-gruppen, från 25 procent i den lägsta till 35 procent i den högsta gruppen,

Pensionsåldern varierar också.
─ Det är en myt att ”alla VD:ar” har 60 år som pensionsålder, säger Joakim Lundberg, VD för Hewitt Löneanalyser. ”Medelvärdet varierar från drygt 64 år i de tre lägre ALFA-grupperna till drygt 61 år för den högsta ALFA-gruppen.”

Även storleken på avtalat avgångsvederlag varierar mellan företagen, från 6 till 19 månader, med ett medianvärde på 12 månader i de fyra lägre ALFA-grupperna och 18 månader i den högsta ALFA-gruppen.

Det är vanligt att VD:ar i svenska börsföretag har någon form av optionsprogram. Ju större företag desto vanligare. 41 procent av de minsta företagen (ALFA-grupp 60-63) har ett optionsprogram jämfört med 53 respektive 54 procent i de två högsta ALFA-grupperna.
Undersökningen avser 2006 års ersättningar och bygger på uppgifter i årsredovisningarna.

I september 2008 kommer Hewitt Löneanalyser att presentera nästa års undersökning av ersättning för BörsVD:ar avseende 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar