Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Hexagons förändringsprogram från traditionellt svenskt konglomerat till fokuserat teknikföretag med internationell inriktning fortlöper enligt plan. · Genom förvärvet av Wilcox har bolaget intagit en ledande position in i det snabbväxande och lönsamma mjukvarusegmentet inom mätteknikbranschen. · Orderingången ökade med 530 MSEK, motsvarande 14 %, till 4 349 MSEK. · Faktureringen ökade med 652 MSEK, motsvarande 18 %, till 4 335 MSEK. · Rörelseresultatet, justerat för realisationsvinster och SPP-medel, blev 170 MSEK (160). · För ytterligare information kontakta: Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20 Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå per e-mail på www.hexagon.se Hexagon AB (publ), orgnr. 556190-4771 Tel 08 - 601 26 20 Box 1112 Fax 08 - 601 26 21 131 26 Nacka Strand www.hexagon.se E-mail postmaster@hexagon.se Hexagon är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Allmänt Hexagon genomgår för närvarande ett omfattande förändringsprogram från traditionellt svenskt konglomerat till fokuserat teknikföretag med tydlig internationell inriktning. Brown & Sharpe, världsledare inom mätteknologi, med en omsättning på ca 3 miljarder kronor har förvärvats. Genom förvärvet av Berendsens hydraulikverksamhet, med en omsättning på drygt 1 miljard kronor har en nordisk ledare skapats. Samtidigt har ett trettiotal företag inom teknisk handel och allmän industri med en sammanlagd omsättning om ca 2 miljarder avyttrats. Tredje kvartalet 2001 Kvartalet har präglats av en fortsatt svag efterfrågan inom främst tunga fordons- och telekomindustrin. Terrorattacken i USA skapade dessutom oro på den amerikanska marknaden med förskjutningar i investeringsbeslut. Uteblivna flygtransporter och återtagna order har påverkat periodens resultat negativt med 10 - 15 MSEK. Detta i kombination med en normalt sett svag säsongsmässig intjäning i kvartal tre har medfört att resultatet efter finansnetto, justerat för realisationsvinster, uppgick till 16 MSEK (29). Inklusive realisationsvinster uppgick resultatet till 15 MSEK (61). Faktureringen ökade med 398 MSEK till 1 582 MSEK (1 184). Orderingången ökade med 410 MSEK till 1 594 MSEK (1 184). Hexagon har under de senaste 12 månaderna kraftigt förändrat sin koncernstruktur. Den nya strukturen har medfört att koncernen förstärkt säsongsvariationerna i resultatintjäningen. Kvartal tre har det svagaste resultatet av kvartalen beroende på att de förvärvade enheterna har en större andel egen förädling där produktionen delvis stängs under semestermånaderna juli och augusti. De avyttrade verksamheterna var handelsrörelser med en stor andel av leveranserna under tredje kvartalet. Jämförbarheten i siffrorna mellan åren påverkas av försäljningarna av AKA, Fagerberg, Norfoods och Johnson Metal Bearing Components samt förvärven av Berendsens hydraulikverksamhet i Norden och Brown & Sharpe:s globala mätteknikverksamhet. Kvartalssiffror 2000 2001 (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Orderingång 1 292 1 343 1 184 1 395 1 177 1 578 1 594 Nettoomsättning 1 210 1 289 1 184 1 416 1 125 1 628 1 582 Resultat efter 47 122 61 -7 56 71 15 finansnetto Rörelsemarginal, 4,4 % 5,0 % 3,6 % 4,1 % 4,2 % 5,1 % 2,5 % %, * *= Exklusive realisationsvinster samt jämförelsestörande poster Första nio månaderna 2001 - Resultat, fakturering och orderingång Resultatet efter finansnetto uppgick till 142 MSEK (230). I resultatet för 2001 ingår en realisationsvinst på 19 MSEK från försäljningen av huvuddelen av AKA och Fagerberg. För år 2000 uppgick realisationsvinster till 34 MSEK. I resultatet för år 2000 ingår även "överskottsmedel från SPP" med 66 MSEK. Efter justering för realisationsvinster och "överskottsmedel" uppgick koncernens rörelseresultat till 170 MSEK (160) och koncernens resultat efter finansnetto till 123 MSEK (130). Rörelsemarginalen exklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster uppgick till 3,9 % (4,3). Faktureringen i koncernen ökade med 652 MSEK till 4 335 MSEK (3 683). Orderingången ökade med 530 MSEK till 4 349 MSEK (3 819). Lönsamhet Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,2 % (8,1 exklusive SPP-medel / 11,8 inklusive SPP-medel). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 8,6 % (10,8 / 14,1). Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick till 1 699 MSEK (1 697). Soliditeten som var 27,0 % (46,9), sjönk i samband med förvärvet av Brown & Sharpe. Soliditeten är inom Hexagons uttalade riktlinjer. Likvida medel inklusive outnyttjade kreditramar uppgick till 845 MSEK (423). Nettoskulden i koncernen uppgick till 2 508 MSEK (846) och nettoskuldsättningsgraden till 1,48 ggr (0,50). Ökningen har sin huvudsakliga förklaring i förvärvet av Brown & Sharpe. Räntetäckningsgraden i koncernen uppgick till 2,7 ggr (6,3). Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar, exkl. förvärv av verksamheter, uppgick till 136 MSEK (136) och försäljningar av anläggningstillgångar har skett med 3 MSEK (8). Avskrivningarna uppgick till 159 MSEK (151). Förvärv och avyttringar En utförlig beskrivning lämnades i halvårsrapporten över nedanstående förvärv och avyttringar som skett under första halvåret: - AKA Industriprodukter och Gustaf Fagerberg har avyttrats med effekt från den 1 januari 2001. - Johnson Metal Bearing Components har avyttrats med effekt från den 1 januari 2001. - Brown & Sharpe konsolideras från tillträdesdagen den 1 maj 2001. - Transmissionsverksamheten i Danmark har avyttrats med effekt från den 1 september 2001. Under tredje kvartalet har förvärv skett av Wilcox and Associates Inc. (WAI). Förvärvet avsåg utestående 70 % av företagets aktier som innebär att Hexagon nu äger 100 %. WAI är störst i världen på mjukvara till mätteknikapplikationer och applikationer vid bearbetning. WAI konsolideras fullt ut fr o m 1 oktober 2001. Förvärvet är en expansion av affärsområdet Metrology in i det snabbväxande och mycket lönsamma mjukvarusegmentet inom mätteknikbranschen. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet uppgick till 212 MSEK (238 exklusive SPP/ 304 inklusive SPP), vilket motsvarar 14,33 kronor per aktie (16,09 / 20,55). Det operativa kassaflödet uppgick till - 104 MSEK (- 33 / 33). Skattekostnad Hexagons skattekostnad avviker från den svenska skattesatsen om 28 % då en stor del av verksamheten bedrivs utanför Sverige samt på ej avdragsgilla avskrivningar på goodwill. Personal Medelantalet anställda var under de första nio månaderna 4 885. Motsvarande siffra under år 2000 var 4 078 personer. Antalet anställda uppgick vid utgången av perioden till 5 807 personer, en minskning under kvartalet med 176 anställda. Affärsområden Hexagon Automation Affärsområdets verksamhet är inriktad på hydraulik, pneumatik, transmissioner och styrsystem. Kunderna finns inom många områden, som t ex vindkraftsindustrin, offshore, pappers- och massa-industrin, processindustrin, verkstads- och fordonsindustrin samt materialhantering. Faktureringen inom affärsområdet ökade till 1 554 MSEK (895). Orderingången ökade till 1 549 MSEK (1 107). Rörelseresultatet ökade och uppgick till 59 MSEK (39). Resultatförbättringen härrör huvudsakligen från den automationsverksamhet som förvärvades från Berendsen, men även från en positiv utveckling i flertalet övriga dotterbolag. Dock har en kraftig avmattning skett inom den finska delen av verksamheten. Hexagon Engineering Affärsområdets verksamhet är inriktad på att leverera komponenter och system till kunder inom fordons-, verkstads- och byggnadsindustrin. Faktureringen inom affärsområdet ökade till 1 596 MSEK (1 593) och orderingången var 1 614 MSEK (1 545). Rörelseresultatet ökade till 99 MSEK (96). Den del av verksamheten som är exponerad mot den tunga fordonsindustrin har påverkats negativt under perioden medan efterfrågan inom byggsektorn och den norska offshoreindustrin varit fortsatt stark. Hexagon Wireless Affärsområdet tillverkar antenner för mobiltelefoner samt utvecklar antennteknologi inom trådlös kortvågskommunikation (s.k. Bluetooth, LAN etc.). Faktureringen inom affärsområdet minskade till 67 MSEK (149) och orderingången var 56 MSEK (153). Rörelseresultatet försämrades till - 33 MSEK (- 10). Såväl nedgången i fakturering som rörelseresultat har sin huvudsakliga förklaring i telekombranschens kraftiga nedgång under året samt förskjutning i lanseringen av nya modeller. Orderingången förväntas öka under resten av året i takt med att nya kundprojekt går i produktion. Efter flytten av tillverkningen från Sverige till Kina och Malaysia är Motecos produktion mycket konkurrenskraftig när nu volymerna börjar öka. Investeringen i gigaAnt, med inriktning på antennlösningar för kortvågskommunikation, fortsätter planenligt och belastar affärsområdets resultat med -17 MSEK (- 7). Projektkostnaderna har minskat jämfört med första halvåret. Faktureringen uppgick till 3 MSEK (1). Hexagon Metrology Affärsområdet består av Brown & Sharpe som är världsledande inom mätteknikområdet med tillverkning av koordinatmätmaskiner (CMM:s) och handverktyg vid sju tillverkande enheter i olika delar av världen. Omfattande eftermarknadsaffärer utgår från drygt 20 regionala s.k. precisionscentra som ansvarar för uppgradering av maskiner och mjukvara, utbildning, kontrakterat underhåll, m.m. De största kunderna finns inom bil-, flyg-, elektronik-, medicin- och verkstadsindustrin. Faktureringen inom affärsområdet uppgick till 1 136 MSEK (-) och orderingången var 1 130 MSEK (-). Rörelseresultatet uppgick till 53 MSEK (-). Efter terrorattackerna i USA har vi noterat en osäkerhet hos våra amerikanska och europeiska kunder som medfört att beslut om nyinvesteringar blivit förskjutna i tiden. Drygt 14 % av faktureringen under föregående år var mot den flygrelaterade verksamheten som idag är drabbad efter terrordåden. Efterfrågeminskningen hos dessa kunder kommer att påverka oss negativt. I perioden har uteblivna flygtransporter och återtagna order påverkat resultatet negativt med 10 - 15 MSEK. Förfrågningarna kring kvalificerad mätutrustning från försvarsrelaterade kunder ökar. Kina fortsätter att växa kraftigt. Intressebolag Intressebolaget VBG AB bidrar till Hexagons resultat enligt kapitalandelsmetoden med 6 MSEK (19). Under första halvåret påverkades bolaget kraftigt av konjunkturnedgången inom fordonsindustrin, men uppvisar åter positivt resultat i tredje kvartalet. Aktiedata Antalet aktier var vid periodens slut 14 793 182, vilket var oförändrat jämfört med föregående år. Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 6,22 SEK (6,69 exklusive SPP-medel / 9,94 inklusive SPP-medel). Eget kapital per aktie den 30 september 2001 var 114,85 SEK (111,47 / 114,72) och börskursen 117 SEK (132). Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 135 MSEK (-18). Resultatförändringen består i huvudsak av utdelning från koncernbolag. Soliditeten i moderbolaget var 35 % (46). Det egna kapitalet inklusive kapitalandelen av obeskattade reserver uppgick till 1 481 MSEK (1 167). Likvida medel inklusive outnyttjade kreditramar uppgick till 494 MSEK (255). Motsvarande siffra 2000-12-31 var 923 MSEK. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 (delårs-rapportering). Redovisningsprinciperna är oförändrade från de som tillämpades i årsredovisningen för år 2000. Teckningsoptioner Under 2000 införde Hexagon ett optionsprogram, där motivet var att underlätta för nyckelpersoner att på sikt bli aktieägare i bolaget. Totalt finns 700 000 optioner varav 591 500 är tecknade. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B under tiden 1 juni 2002 till 31 maj 2005 för 201 kronor. Optionsrätterna överlåts till marknadsvärde. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar 4,7 procent av aktiekapitalet och 3,1 procent av rösterna. Någon beräkning av utspädningseffekten i nyckeltalen har inte gjorts då effekten bedöms vara marginell. Utsikter för år 2001 Som kommenterats i årsredovisningen för 2000 och i rapporteringen för första halvåret påverkas Hexagon av den lägre aktiviteten i ekonomin. Den nya strukturen i koncernen har förstärkt säsongsvariationerna i resultatintjäningen och förklarar delvis det svagare resultatet i kvartal tre. Mot denna bakgrund räknar vi fortsatt med att resultatet för helåret kommer att bli i nivå med föregående år. Terrorattackerna i USA och dess konsekvenser har dock ökat osäkerheten. Finansiell information På koncernens hemsida, med adressen www.hexagon.se, läggs all extern information ut så snart den offentliggjorts. Bokslutskommuniké för år 2001 publiceras den 18 februari 2002. Nacka Strand den 30 oktober 2001 HEXAGON AB (publ) Ola Rollén VD och koncernchef Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00960/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00960/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar