Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 De första nio månaderna 1999 *Resultatet efter finansnetto uppgick till 127 Mkr (238) *Faktureringen minskade med 7 % i jämförbar struktur och uppgick till 3 421 Mkr *Betydande rationaliseringsåtgärder vidtagna *Tidigare lämnad resultatprognos för helåret 1999 om cirka 170 Mkr kvarstår För ytterligare information kontakta: Börje Andersson, VD, telefon 0418-44 92 00 Prenumerationsmöjlighet för Hexagons finansiella information finns att tillgå på www.hexagon.se Välj Rapporter alternativt Pressreleaser. Hexagon AB (publ) Tel 0418 - 44 92 00 Kronobryggan Fax 0418 - 44 92 08 261 31 LANDSKRONA www.hexagon.se postmaster@hexagon.se Delårsrapport 1/1 - 30/9 1999 Tredje kvartalet 1999 Resultatet efter finansnetto uppgick till 37 Mkr (81). Resultatförsämringen beror i huvudsak på lägre faktureringsvolym. Efterfrågan har varit fortsatt svag för bolagen i Industriella Komponenter och System och Tillverkande Nischföretag med undantag för SwePart som till stor del levererar till tung fordonsindustri där efterfrågan varit god. Totalt har de lägre faktureringsvolymerna påverkat resultatet negativt med 65 Mkr. Skillnad i nettoeffekt av syntetiska optioner mellan perioderna förklarar ytterligare 11 Mkr av resultatförsämringen. Kostnadsreduceringar, bland annat minskning av antalet anställda, som genomförts under året börjar nu successivt ge positiv resultateffekt. Totalt har övriga poster inklusive kostnadsminskningar påverkat resultatet positivt med 32 Mkr under tredje kvartalet. Resultat kvartal 3 1998 +81 Mkr Faktureringsminskning i jämförbar struktur, -65 Mkr resultatpåverkan Nettoeffekt av syntetiska optioner -11 Mkr Övriga poster inklusive kostnadsreduceringar +32 Mkr Resultat kvartal 3 1999 37 Mkr Faktureringen uppgick till 1 019 Mkr (1 206), en minskning med 16 %. I jämförbar struktur minskade faktureringen med 12 %, från 1 153 till 1 019 Mkr. Orderingången minskade till 1 056 Mkr (1 247), en minskning med 15 %. I jämförbar koncern-struktur minskade orderingången med 8 % under tredje kvartalet 1999 jämfört med samma kvartal föregående år. Kvartalssiffror 1998 1999 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Orderingång 1 210 1 210 1 247 1 243 1 222 1 237 1 056 Fakturering 1 124 1 242 1 206 1 374 1 207 1 195 1 019 Resultat efter 63 95 81 74 58 32 37 finansnetto Nio månader 1999 Koncernens resultat och fakturering Resultatet efter finansnetto för de första nio månaderna 1999 uppgick till 127,0 Mkr (238,0). I resultatet 1999 ingår realisationsvinster med 19,4 Mkr. Motsvarande post 1998 var något lägre och uppgick till 15,0 Mkr. Resultatförsämringen beror till betydande del på lägre fakturering orsakad av svag efterfrågan men även till viss del på marginalpress och omstruktureringskostnader i vissa bolag. Faktureringen i koncernen uppgick till 3 421 Mkr (3 572). Siffrorna är ej helt jämförbara beroende på förändringar i koncernstrukturen. I jämförbar koncernstruktur minskade faktureringen från 3 676 Mkr till 3 421 Mkr, en minskning med 7 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 113 Mkr (61). Orderingång Orderingången minskade med 4 % och uppgick till 3 515 Mkr (3 667). I jämförbar koncern-struktur minskade orderingången med 7 %. Hexagon följer orderingångsutvecklingen i jämförbar struktur och i säsongsrensad helårstakt, baserad på utfall av de senaste tre månaderna. Under andra halvåret 1998 fick avmattningen i industrikonjunkturen genomslag och orderingången vände kraftigt nedåt. Faktureringen vände neråt fyra månader senare, i januari 1999. Försämringen av orderingången fortsatte under första kvartalet 1999. Under det andra och tredje kvartalet har orderingångstakten förbättrats något vilket framgår av nedanstående diagram. Orderingångsförbättringen har ännu inte påverkat faktureringen positivt. Orderingångstakten på helårsbasis var 4 600 Mkr i september 1999 jämfört med 5 020 Mkr ett år tidigare, en minskning med 8 %. Från årets början har orderingångstakten minskat med 2 %. Alla värden är på helårsbasis och avser jämförbar struktur. Antal anställda Vikande orderingång under slutet av 1998 föranledde ett omfattande rationaliseringsprogram bland annat innebärande minskning av antalet anställda. I jämförbar struktur har antalet anställda minskat med 336 (- 9 %) per den 30 september 1999 jämfört med den 31 december 1998 och med 368 (- 9 %) jämfört med den 30 september 1998. Samtliga bolag har minskat antalet anställda men merparten av reduceringen har skett i Gislaved Gummi i Sri Lanka och i Moteco Sverige. Personalreduceringarna har börjat ge kostnadssänkande effekt. Full effekt av personalreduce- ringarna kommer fram först under början av år 2000. Ytterligare personalreduceringar är beslutade omfattande cirka 25 anställda. Totalt innebär detta att antalet anställda i jämförbar struktur kommer att ha minskats med cirka 360 personer eller 9 % vid slutet av året jämfört med hur läget var vid början av året. Förvärv och avyttringar Under de första nio månaderna har sex mindre kompletteringsförvärv genomförts av Hexagons dotterbolag och två verksamheter har avyttrats. I januari förvärvade Dacke Hydraulik Östermo Mekaniska AB i Vaggeryd. Verksamheten som omsätter 40 Mkr har samordnats med Dackes andra bolag på orten, Vaggeryds Hydraulik. Båda bolagen tillverkar hydraulcylindrar och förvärvet av Östermo innebär samordningsfördelar. I februari förvärvade EIE Maskin, som är dotterbolag till AKA Industriprodukter, Precisions-Produkter AB, vars omsättning uppgår till knappt 15 Mkr. Förvärvet stärker EIE:s positioner inom linjära transmissioner. I mars avyttrades AKA Industriprodukters kylverksamhet vars omsättning uppgick till 314 Mkr under 1998. Skälet till avyttringen var att renodla AKA:s verksamhet med ökad fokusering på satsningar inom AKA:s prioriterade produktområden. Realisationsvinsten uppgick till 22,3 Mkr. Köpeskilling och återbetalning av lån frigjorde totalt 152 Mkr. I maj sålde Hexagon Robust Ståldörrar RSD AB samt den fastighet som verksamheten bedrevs i. Avyttringen medförde en mindre realisationsförlust. Omsättningen i Robust uppgick till 97 Mkr 1998 och resultatet före skatt var 0,2 Mkr. I juni förvärvade Gustaf Fagerberg verksamheten i det danska regler- och instrumentföretaget Mobro Instrumentering vars omsättning uppgår till cirka 25 Mkr. Samma månad förvärvade Nybro Stålprodukter, som är dotterbolag till Johnson Industries AB, C-B Agenturer AB i Karlskoga. Omsättningen uppgår till cirka 25 Mkr. I augusti förvärvade IP-Industriprodukter, inom AKA-koncernen, två mindre handelsföretag i Finland, Filtercon och O-Teckno med en sammanlagd omsättning om 15 Mkr. Lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt eget kapital var 9 % (18) efter det att resultatet belastats med schablonskatt (28 %). Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 10 % (17). Koncernens finansiella ställning Soliditeten uppgick per den 30 september 1999 till 46 % (41). Det synliga egna kapitalet var 1 365 Mkr (1 318). Inklusive övervärden i marknadsnoterade aktier uppgick justerat eget kapital till 1 447 Mkr (1 394). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 320 Mkr (365). Motsvarande siffra 1998-12-31 var 452 Mkr. Kreditlöfte finns, i form av syndikerat lån, om cirka 789 Mkr (611). Nettoskuld i koncernen var 631 Mkr (838) och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,46 ggr (0,64). Räntetäckningsgraden var 4,2 ggr (7,0). Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 130 Mkr (144). Därutöver har förvärv av verksamheter gjorts med 41 Mkr (205) samt förvärv av aktier i intressebolag med 6 Mkr (4). Avskrivningarna var 142 Mkr (134) under de första nio månaderna 1999. Efter rapportperiodens utgång har vissa förändringar i koncernens struktur vidtagits som kan komma att minska koncernens framtida skattekostnad. Enligt erhållet besked har SPP allokerat 90 Mkr av sina överskottsmedel till Hexagonkoncernens bolag. Kassaflöde Kassaflödet före förändringar i rörelsekapital och investeringar uppgick till 149 Mkr (264). Januari - september (Mkr) 1999 1998 Kassaflöde från den löpande verksamheten 113 61 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 43 - 240 Kassaflöde från - 87 163 finansieringsverksamheten Utdelning till aktieägare - 74 - 74 Förändring likvida medel - 91 - 90 Likvida medel vid periodens början 210 226 Likvida medel vid periodens slut 119 136 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar