KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEXAGON AB (publ)

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 maj 2014 klockan 17:00 på Operaterrassen, Karl XII:s Torg i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per lördagen den 3 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, alternativt per post till Hexagon AB, ”Årsstämma”, Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@hexagon.com, senast måndagen den 5 maj 2014.

Förslag till dagordning

1.         Årsstämmans öppnande.
2.         Val av ordförande vid årsstämman.
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.         Godkännande av dagordning.
5.         Val av två justeringsmän.
6.         Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7.         Verkställande direktörens redogörelse.
8.         Framläggande av

            (a)        årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013,

            (b)        revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt

            (c)        styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.

9.         Beslut om

            (a)        fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2013,

            (b)        dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt

            (c)        ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11.       Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12.       Val av styrelseledamöter och revisorer.
13.       Val av ledamöter i valberedningen.
14.       Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15.       Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
16.       Årsstämmans avslutande.

Fullständig kallelse i bifogad PDF.

För ytterligare information kontakta:
Carl Gustafsson, Investor Relations Manager, Hexagon AB,
46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Om oss

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com.

Prenumerera

Dokument & länkar