Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012 – Starkt resultat med fortsatt marginalförbättring

 • Försäljningen uppgick till 1 764 MSEK (1 792).
 • Rörelseresultatet ökade till 230 MSEK (220). Exklusive integrations- och transaktionskostnader ökade rörelseresultatet med 14 procent till 250 MSEK (220).
 • Integrations- och transaktionskostnader för förvärvet av Robbins uppgick till 20 MSEK.
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 13,0 procent (12,3). Exklusive integrations- och transaktionskostnader förbättrades rörelsemarginalen till 14,2 procent.
 • Resultat efter skatt ökade till 186 MSEK (157).
 • Resultat per aktie ökade kraftigt till 5,41 SEK (4,55).
 • Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 323 MSEK (363).
 • Förvärv av Robbins, en ledande amerikansk tillverkare av gummiblandningar.

Helåret 2012 – Tillväxt med starka och förbättrade marginaler - Bästa året hittills

 • Försäljningen ökade med 11 procent till 8 007 MSEK (7 197).
 • Rörelseresultatet ökade kraftigt med 19 procent till 1 069 MSEK (895).
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 13,4 procent (12,4).
 • Resultat efter skatt ökade till 753 MSEK (619).
 • Resultat per aktie ökade till 21,88 SEK (18,65). Ökningen var 22 procent jämfört med 2011 (17,98) baserat på faktiskt antal aktier efter nyemissionen i mars 2011.
 • Det operativa kassaflödet var starkt och ökade till 1 209 MSEK (911).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 SEK per aktie (5,00).

VD-kommentar

"Fjärde kvartalet 2012 var återigen ett starkt kvartal för HEXPOL-koncernen. Vårt resultat per aktie ökade kraftigt till 5,41 SEK (4,55), en ökning med 19 procent. Rörelsemarginalen förbättrades ytterligare till 13,0 procent (12,3) och vårt rörelseresultat uppgick till 230 MSEK (220), exklusive integrations- och transaktionskostnader var rörelseresultatet 250 MSEK och rörelsemarginalen 14,2 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter och lagerjusteringar hos kunder i slutet av året. Under kvartalet såg vi återigen prisnedgång på våra huvudsakliga råmaterial. Det operativa kassaflödet var återigen starkt och uppgick till 323 MSEK (363). Under kvartalet förvärvade vi amerikanska gummiblandningsbolaget Robbins med en årsomsättning på cirka 100 MUSD.

Vårt resultat för 2012 var HEXPOL-koncernens bästa hittills. Tillväxten och resultatutvecklingen var stark under 2012. Försäljningen ökade med drygt 11 procent till 8 007 MSEK (7 197) och rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 069 MSEK (895). Vi ökade resultat per aktie med 17 procent till 21,88 SEK (18,65).

Det operativa kassaflödet var återigen starkt och ökade till 1 209 MSEK (911). Under året har vi genom Müller Kunststoffe förvärvet skapat en ledande europeisk TPE Compounding verksamhet och genom förvärvet av amerikanska gummiblandningskoncernen Robbins har vi förstärkt vår position på den amerikanska marknaden. Vår balansräkning är stark och med en nettoskuldssättningsgrad på 0,4 ggr (0,4) är vi väl rustade för fortsatt expansion.” Georg Brunstam, VD och koncernchef

För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: +46 708 55 12 51

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och Finanschef/ IR ansvarig
Tel: +46 705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer samt medicinteknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2012 uppgick till 8 007 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 300 anställda i tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Denna rapport kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i denna rapport är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Informationen är sådan som HEXPOL AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 7 februari 2013 kl 12:30.

 

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar