Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017 – Ökad försäljning och starkt resultat

 • Försäljningen ökade med 6 procent till 2 926 MSEK (2 753).
 • Rörelseresultatet uppgick till 467 MSEK (484).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,0 procent (17,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 449 MSEK (374) och exkl. engångseffekter till 345 MSEK.
 • Engångseffekterna av skattereformen i USA uppgick till 104 MSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till 1,31 SEK (1,09) och exkl. engångseffekter till 1,00 SEK.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 609 MSEK (567).

Helår 2017 – Ökad försäljning och bättre resultat

 • Försäljningen ökade med 12 procent till 12 230 MSEK (10 879).
 • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 986 MSEK (1 921).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,2 procent (17,7).
 • Resultat efter skatt ökade till 1 527 MSEK (1 397) och exkl. engångseffekter till 1 423 MSEK.
 • Engångseffekterna av skattereformen i USA uppgick till 104 MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 4,44 SEK (4,06) och exkl. engångseffekter till 4,13 SEK.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 2 001 MSEK (2 057).
 • Mikael Fryklund utsedd till VD och Koncernchef, tillträdde 1 juli.
 • I början av april förvärvades Valley Processing, en välkänd amerikansk Rubber Compounder.
 • Den 31 mars förvärvades Trelleborgs Rubber Compounding enhet i Tjeckien, en välkänd Rubber Compounder i centrala Europa.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,95 SEK per aktie (4,75 SEK inkl. en extra utdelning om 3,00 SEK).

VD-kommentar

Det fjärde kvartalet 2017 var ytterligare ett starkt kvartal. Försäljningen ökade med 6 procent till 2 926 MSEK och volymutvecklingen var positiv. Under kvartalet har priserna på våra huvudsakliga råmaterial varit stabila och priskonkurrensen var fortsatt stark. Försäljningen var fortsatt bra till fordonsrelaterade kunder och förbättrades till kunder inom verkstads- och allmän industri samt bygg- och anläggningsindustrin. Valutaeffekterna påverkade såväl försäljningen som resultatet negativt. Resultat per aktie uppgick till 1,31 SEK (1,09). Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 609 MSEK.

Helåret 2017 var vårt bästa år hittills med 12 procent högre försäljning och förbättrat resultat. Under året förvärvades två välkända Rubber Compounders, Trelleborgs Rubber Compounding enhet i Tjeckien, och Valley Processing i USA. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.       

 Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)40 25 46 64

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2017 uppgick till 12 230 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera