Pressmeddelande, Malmö 8 februari 2011 klockan 08:00 Extra bolagsstämma i HEXPOL

 

Nyemission 

En extra bolagsstämma i HEXPOL godkände igår styrelsens beslut den 11 januari 2011 om att genomföra en nyemission om ca 550 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Villkoren för emissionen innebär att innehavare av A- och B-aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de äger (primär företrädesrätt). För det fall samtliga aktier inte tecknas med primär företrädesrätt har aktieägare subsidiär företrädesrätt till resterande aktier oavsett aktieslag. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 24 februari 2011. Detta innebär att HEXPOL-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 22 februari 2011. Teckningstiden löper från och med den 28 februari 2011 till och med den 16 mars 2011, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som kommer att emitteras och teckningskursen för de nya aktierna kommer att beslutas av styrelsen och förväntas offentliggöras omkring den 17 februari 2011.

 

Teckningsåtaganden

Melker Schörling AB, HEXPOL:s största aktieägare, som innehar cirka 27,2 procent av kapitalet och 48,0 procent av rösterna i HEXPOL, har förbundit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel i nyemissionen. Melker Schörling AB har därutöver åtagit sig att teckna aktier motsvarande ytterligare cirka 22,9 procent utöver sin pro rata-andel i nyemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden motsvarande mer än 50 procent av nyemissionen erhållits.  

 

Preliminär tidplan för nyemissionen

17 februari 2011                        Teckningskurs och teckningsrelation fastställs av styrelsen och meddelas genom ett pressmeddelande

22 februari 2011                        Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

24 februari 2011                        Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen

Omkring den 25 februari 2011     Offentliggörande av prospektet

28 februari - 16 mars 2011          Teckning(speriod

28 februari - 11 mars 2011          Handel i teckningsrätter

Omkring den 21 mars 2011         Pressmeddelande med preliminärt teckningsresultat

 

Utdelning

Som har angetts i bokslutskommunikén 2010, föreslår styrelsen årsstämman den 6 maj 2011 att besluta om en utdelning för 2010 om 3 kr per aktie med avstämningsdag för deltagande i utdelningen den 11 maj 2011.

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Aktierna i HEXPOL AB har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Sådana aktier får inte erbjudas eller säljas i USA (så som detta definieras i Regulation S i Securities Act) utom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något publikt erbjudande av värdepapper i USA.Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) ”investment professionals” som omfattas av artikel 19(5) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) ”high net worth companies” och andra personer till vilka pressmeddelandet lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns nedan ”relevanta personer”). Teckningsrätterna och aktierna erbjuds endast till relevanta personer. Inbjudan, erbjudande eller avtal avseende teckning, köp eller annat förvärv av sådana värdepapper kommer endast att förekomma i förhållande till relevanta personer. Andra personer skall inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. “förutser”, ”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”,”avser”, ”planerar” och ”projicerar” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2011 kl 08.00.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Ottosson, CFO/IR, + 46 (0) 767 855 144

 

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrin, verkstadsindustrins systemleverantörer samt medicinsk teknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products och har cirka 3 000 anställda i nio länder. HEXPOL:s omsättning 2010 uppgår till cirka 3 800 MSEK. Ytterligare information finns på www.hexpol.com

Taggar:

Om oss

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-, och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av plattvärmeväxlar och truckar. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Prenumerera

Dokument & länkar