Hifab Group AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012

2012 i sammandrag

 • Rörelseresultatet i verksamheten ökade med 66,9 % till 27,2 (16,3) MSEK.
  Resultat efter finansiella poster ökade med 34,7 % till 26,0 (19,3) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 418,1 (387,7) MSEK en ökning med 7,8 % jämfört med föregående år.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,5 (13,9) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 0,55 (0,51) SEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 50 öre/aktie (40 öre)
  för räkenskapsåret.

  Oktober
  -december, fjärde kvartalet i sammandrag
 • Rörelseresultatet i verksamheten ökade med 5,9 % till 7,2 (6,8) MSEK.
  Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,9 (6,5) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 116,5 (106,5) MSEK, en ökning med 9,4 % jämfört med föregående år.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 (10,0) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt är belastat med skatt om – 3,1 MSEK för omräkning av uppskjuten skatt till skattesats 22%.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 (0,18) SEK.

  Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 • Hifab erhöll ett stort uppdrag avseende driftoptimering av Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s fastighetsbestånd. Uppdraget sträcker sig över tre år med möjlig förlängning upp till sju år. Hifabs uppdragsvolym beräknas till 13 MSEK på första delen.
 • Regionförbundet Östsam har beviljat Hifab medel att genomföra en förstudie att kartlägga förutsättningar för att starta ett nätverk för att lyfta CSR- och hållbarhetsfrågor ut mot regionens aktörer. Förstudien ska hjälpa regionförbundet Östsam att identifiera om ett nätverk för strategiskt arbete med hållbarhetsfrågor kan bidra till att regionens ambitioner avseende ekonomisk tillväxt, folkhälsa och attraktionskraft kan uppnås.

För ytterligare information
kontakta CEO Jeanette Saveros
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på 17 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 425 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar