Kallelse till extra bolagsstämma i Hifab Group AB (publ) 2015

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 december 2015, kl 13.00, Hifabs huvudkontor, Sveavägen 167, 3 tr i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 4 december 2015, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen 10 december 2015. Anmälan kan göras per post under adress Hifab Group AB, Box 19090, 104 32 Stockholm, på telefon 010-476 60 00, via fax 010-476 67 80 eller via email info@hifab.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden (högst två enligt bolagsordningen). Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera dessa för att kunna delta i stämman.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hifab.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

I bolaget finns 781 333 A- aktier och 29 638 123 B-aktier, motsvarande sammanlagt 37 451 453 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ändring av bolagsordning

7. Beslut om nyemission

8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 3, 4 och 5 § ändras för att öka antalet möjliga aktier och aktiekapitalet för att medge en nyemission.

Därutöver så föreslås en redaktionell ändring av § 11 där klockslaget för anmälan till stämma tas bort efter lagändring som anger att enbart sista dag för deltagande skall fastställas.

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från de i § 3 angivna lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor, varvid §§ 3 och 4 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall lägst vara 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.”

Vidare så skall bolagets antal möjliga aktier förändras, från nuvarande lägst 10 000 000 och högst 40 000 000, i serie A och B, varav högst 5 000 000 av serie A och högst 40 000 000 av serie B, till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 aktier av serie A och serie B, varav högst 30 000 000 aktier av serie A och högst 240 000 000 av serie B.

§ 4 får då följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 5 får då följande lydelse:

Aktie må utges i två serier, A- och B-aktier. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. Aktierna av serie A må utges till ett antal av högst 30 000 000 och av serie B högst 240 000 000.

§ 11 2 st föreslås få följande lydelse:

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Beslut om nyemission (punkt 7)

  • Aktieägare i Hifab Group AB har företrädesrätt att teckna 1 nya aktie för varje befintlig aktie, dvs. teckningsrelation 1:1
  • Teckningskursen är 1,75 kr per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 53 234 048 kr före emissionskostnader och 30 419 456 nya aktier i bolaget vid full teckning
  • Styrelsen har på förhand inhämtat emissionsgarantier för hela det emitterade beloppet
  • Teckningstiden kommer att löpa under perioden från och med den 22 dec 2015 till och med den 12 jan 2016. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden.
  • Avstämningsdag är den 22 december 2015.

Övrigt

För beslut enligt förslagen i punkt 6 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens redogörelse enligt ABL 13:6 samt revisorsyttrande över denna samt styrelsens fullständiga förslag bifogas denna kallelse samt finns hos bolaget samt på www.hifab.se. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i november 2015

Hifab Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information
kontakta: CEO Elisabeth Brattlund
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 425 medarbetare fördelade på 15 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 480 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium AB.

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.