Kommuniké från Hifab Groups årsstämma 2018

Vid årsstämman i Hifab Group den 15 maj 2018 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017, fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 12 öre per aktie, totalt 7 300 669 kronor, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 21 maj 2018 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 24 maj 2018.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade omval av Rikard Appelgren som ordförande och Tomas Hermansson som ordinarie ledamot samt nyval av Karin Annerwall Parö, Jessica Petrini och Carl Östring. Carina Edblad och David Tunberger har avböjt omval.

Som revisor återväljs Deloitte med Johan Telander, Auktoriserad revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3 majoritet.


För ytterligare information kontakta:
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 19.05 CET. 

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se