Delårsrapport för januari-september 2001

HiQ - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2001 HiQ - ökar omsättningen 40% med marginal på 14% · Omsättningen ökar till 378,0 (271,1) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 39,4% jämfört med samma period föregående år. · Resultatet före goodwill (EBITA) ökar till 53,8 (46,7) Mkr, en ökning med 15,3% jämfört med samma period föregående år. Resultatet motsvarar en marginal före goodwillavskrivningar på 14,2%. · Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 45,5 (42,4) Mkr, en ökning med 7,4% jämfört samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgår till 12,0%. · I mars får HiQ en ny order på 20 Mkr för utveckling av träningssimulatorer för JAS 39 Gripen från FMV. · HiQ fördjupar samarbetet med Ericsson i april inom ramen för preferred supplier avtalet av konsulttjänster. · I augusti tecknar HiQ ramavtal med Post- och Telestyrelsen i Sverige för samtliga kompetensområden där verket efterfrågar konsulthjälp. · HiQ tecknar ramavtal med Telia Communications i september. · HiQ tecknar ramavtal med Telenordia i september. Marknadsutveckling Den allmänna osäkerheten om det ekonomiska läget fortsätter och har under hösten förstärkts ytterligare genom händelserna i USA. I en lågkonjunktur väljer fler att senarelägga investeringar och lönsamhet prioriteras i högre grad. Detta har under hösten medfört en återhållsamhet i att efterfråga HiQs tjänster. Kunderna ser över vilka projekt som ska genomföras och är mer noggranna med val av externa leverantörer. Vi ser en tydlig trend att kunder knyter ett färre antal leverantörer närmare till sig samt en ökad diskussion om sk outsourcinguppdrag. HiQ har följdaktigt under året fördjupat relationen med många kunder och har tecknat avtal med till exempel Aktiesparinvest, Ericsson, Europolitan, FMV, Hi3G, OM, Orange, Post- och Telestyrelsen i Sverige, Saab Automobile, Telia Communications, Telenordia, Tele 2, Utfors, Volvo och 3GIS. Samtliga av HiQs marknadsområden utvecklas positivt. Under året har vi investerat i att stärka kompetensen och positionen inom simuleringsteknik. Vi har breddat vårt kunnande från teknisk och stridsteknisk nivå till att även omfatta kompetens inom simulering på taktisk och operativ nivå för i huvudsak stridsflyg. Den nya kompetensen kompletterar vårt kunnande om simulering för JAS39 Gripen och telekommunikation. Uppdragen inom medicin och bioteknik har ökat under året. I Danmark och Öresundsregionen finns en rad aktörer inom medicin och telekom etablerade. Vi ser Danmark och Öresundsregionen som en intressant tillväxtregion framöver och intensifierar säljinsatserna i området. Uppdragen inom 3G har ökat under perioden och efterfrågan är god. Inom fordonsindustrin fortsätter den tydliga trenden med mer IT- och fler kommunikationslösningar i dagens och morgondagens bilar. HiQ fortsätter att öka omsättningen utanför Sverige vilken idag utgör en knapp femtedel av omsättningen (19 %). En av HiQs strategier är att vara starkt i Norden. Med kontor i de nordiska länderna har våra internationella kunder möjlighet att arbeta med HiQ på flera geografiska orter. I maj valdes HiQ till Sveriges bästa IT-konsult i en undersökning utförd av Veckans Affärer bland 340 svenska beslutsfattare på företag. HiQ bedömdes på basis av förtroende, kundorientering, kompetens och resultat. Fakturering och resultat HiQs omsättning ökade till 378,0 (271,1) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 39,4% jämfört med samma period föregående år. Tillväxten har uteslutande varit organisk. Resultatet före goodwill (EBITA) ökade till 53,8 (46,7) Mkr, en ökning med 15,3% jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en marginal före goodwillavskrivningar på 14,2%. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 45,5 (42,4) Mkr, en ökning med 7,4% jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en rörelsemarginal på 12,0 %. Resultatet före skatt (PTP) ökade till 47,9 (45,2) Mkr, en ökning med 5,9% jämfört med samma period förra året. Det motsvarar en marginal på 12,7%. Koncernens finansnetto för perioden uppgick till 2,4 (0,8) Mkr. Omräknat till rullande tolvmånadersresultat, det vill säga perioden 001001 - 010930, omsatte HiQ 511,8 Mkr. Resultatet före goodwill (EBITA) uppgick till 80,2 Mkr, vilket motsvarar en marginal före goodwill på 15,7 %. Förutom säsongsvariationer, har det förändrade marknadsläget och investeringar i kompetensbreddning påverkat resultatet. HiQs dotterbolag i Norge samt Finland, som startades nyligen, har i högre grad än övriga bolag i koncernen påverkats av förändrade marknadsförutsättningar. Det norska dotterbolaget påverkas dessutom av kunder som, i rådande lågkonjunktur, inte har kunnat betala, vilket har gett kundförluster på ca 2 MSEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr. 20. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen. Medarbetare Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 446 st (384). Under sommaren och hösten har nyrekryteringen fortsatt med stor försiktighet. Vi ser en trend i att färre slutar idag, och vår personalomsättning är fortsatt låg. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 7,9 Mkr, varav investeringar i finansiell leasing utgjorde 4,0 Mkr. Finansiell ställning HiQs finansiella ställning är fortsatt stark. Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 107,8 (41,4) Mkr samt räntebärande nettokassa till 97,9 (34,2) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 223,4 Mkr den 30 september 2001 jämfört med 176,4 Mkr den 30 september 2000, en ökning med 27% . Vid periodens slut uppgick soliditeten till 68,9 (70,6)%. Bolagsstämman den 26 april beslutade om utdelning om 0,50 kronor per aktie, totalt 21,7 Mkr, i enlighet med HiQs långsiktiga utdelningspolitik om att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50% av HiQs resultat efter skatt. Övriga väsentliga händelser efter periodens utgång · HiQ tecknar ramavtal med Tele 2. Framtidsutsikter Den rådande lågkonjunkturen och ovissheten om den ekonomiska utvecklingen i omvärlden gör att det är fortsatt svårt att bedöma marknadsutvecklingen framåt. Dessutom förstärks ovissheten genom ett osäkert säkerhetspolitiskt klimat som kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen. I rådande marknadsläge har vi valt att anpassa rekryteringstakten samt förstärka organisationen med ytterligare säljkapacitet. HiQ prioriterar lönsamhet före tillväxt även i fortsättningen. Trots det ekonomiska läget fortsätter den snabba teknikutvecklingen, och behoven av kommunikation mellan människor såväl som företag bedöms fortsätta att öka. Vår bedömning är att samtliga marknadssegment i vilka HiQ verkar på idag, är områden med fortsatta behov av kommunikationsintensiva lösningar och kunnande om såväl teknik som hur tekniska lösningar omvandlas till affärer. Vi bedömer även att behoven av kompetens inom simuleringsteknik kommer att fortsätta öka - för såväl militära tillämpningar som civila - med goda möjligheter till ökat antal uppdrag som följd. HiQ är och fortsätter att vara ett renodlat konsultföretag inom IT och management med kompetenta medarbetare, goda kundrelationer samt en stark finansiell ställning. Vi är väl rustade att ytterligare förbättra vår position, fortsätta utveckla företaget och gå stärkta ur lågkonjunkturen HiQ lämnar inga prognoser utan har långsiktiga finansiella mål på en organisk tillväxt på 30 % och en rörelsemarginal före goodwill på 15 %. Telefonkonferens HiQ håller telefonkonferens på engelska den 23 oktober kl 16.00 (15.00 GMT). Från HiQ deltar koncernchef Lars Stugemo och ekonomichef Anna Jennehov. Telefonnummer: 08-600 53 81 Kod: 16 42 42 Presentationsmaterial kan hämtas från kl 14.00 den 23 oktober på HiQs engelska hemsida www.hiq.se/english Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké 2001 presenteras den 4 februari 2002. Stockholm 2001-10-23 Styrelsen för HiQ International AB Denna rapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. För ytterligare information, kontakta gärna: Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ International AB, tel 08-588 90 000 Anna Svensson, informationschef HiQ International AB, tel 0704-200 103 HiQ är IT- och managementkonsultbolaget som fokuserar på högteknologiska lösningar inom telekom, mobilitet och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har 450 anställda och kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. HiQ är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se Delårsrapport för HiQ International AB (publ), org. nr 556529-3205 för perioden januari-september 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00150/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00150/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar