DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2007 HiQ INTERNATIONAL AB

HiQ levererar fortsatt starkt resultat och ökad tillväxt

• Omsättningen ökar med 110,1 Mkr till 690,8 (580,7) Mkr, en ökning med 19 procent.

• Rörelseresultatet (EBIT) ökar med 18,5 Mkr till 127,2 (108,7) Mkr, en rörelse¬marginal på 18,4 (18,7) procent.

• Resultat före skatt ökar med 18,5 Mkr till 127,9 (109,4) Mkr.
• Resultat efter skatt ökar till 91,4 (77,8) Mkr.

• Vinst per aktie ökar till 1,82 (1,57) kr.

• Kassaflödet från rörelsen uppgick till 35,4 (26,4) Mkr.

• HiQ har tecknat ett nytt ramavtal med Ericsson på 3 år. Avtalet omfattar samtliga dotterbolag i HiQ.

• HiQ har tecknat ett ramavtal med OMX. Avtalet omfattar samtliga dotterbolag i HiQ. Avtalet gäller under 2 år.

• HiQ utvidgar kvalitets- och testverksamheten i Sverige för mobiltelefoner till följd av en stark efterfrågan och nya avtal.

• Lise Jonasen har utnämnts till ny VD för HiQs dotterbolag i Danmark.

• Efter periodens utgång har HiQ tecknat nytt avtal med GTECH till ett värde av 43 Mkr.

• Efter periodens utgång har HiQ startat verksamhet i Linköping.

• En valberedning, har i enlighet med årsstämmans beslut, bildats bestående av Thomas Ehlin (Nordeas fonder), Mirza Baig (Foreign and Colonial Investment Trust), Stefan Roos (SEB Fonder), Ken Gerhardsen och Anders Ljungh.

2007 i korthet
HiQ utvecklas fortsatt starkt under 2007. Omsättningen för perioden ökar med 19 procent och rörelsemarginalen uppgår till 18,4 procent.

HiQ har en tydlig position i Norden som leverantör av tjänster inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Efterfrågan på HiQs tjänster är fortsatt stark. Under perioden har nya avtal tecknats med bland annat OMX, Ericsson och Jeppesen Systems.

HiQ arbetar i långsiktiga kund¬relationer med internationellt ledande aktörer i många branscher, som exempelvis Ericsson, FMV, GTECH, Nokia, Saab, SEB, Tele2 och Volvo.

HiQ har närmare 1000 anställda och har ett mycket starkt varumärke på arbetsmarknaden, vilket kontinuerligt framgår i olika undersökningar och mätningar. Varumärket är av stor betydelse för att attrahera duktiga medarbetare på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden.


Under perioden har arbetet med att rekrytera fler medarbetare fortgått med mycket gott resultat. Bland annat har en ny rekryteringssajt lanserats: World of HiQ (www.worldofhiq.com). De senaste kvartalen har HiQ visat en sjunkande personalomsättning. Trenden håller i sig även under det tredje kvartalet.

HiQ utvecklas väl på samtliga marknadsområden såväl geografiskt som branschmässigt. Skåne, Karlskrona och Stockholm är marknader som kännetecknas av stark utveckling.

Integrationen av MobilEyes, som har kontor i Stockholm, Moskva och i San Fransisco, har gått mycket bra. MobilEyes stärker HiQs erbjudande när det gäller utveckling av mobila produkter, applikationer och tjänster baserat på Symbian. Efterfrågan inom detta område är mycket god och gemensamma projekt har redan kommit igång.


För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD,
tel 08-588 90 000

Anna Jennehov, informationschef HiQ International,
tel 08-588 90 000, 0704-200 049.

Om oss

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

Prenumerera

Dokument & länkar