Bokslutskommuniké 1999 HL Display AB

Bokslutskommuniké 1999 HL Display AB (publ) * Årets försäljning ökade med 18,8% till 768,5 (646,6) MSEK. * Årets resultat före skatt blev 47,1 (71,0) MSEK. * Föreslagen utdelning 1,30 (1,30) SEK per aktie. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under året till 768,5 (646,6) MSEK, en ökning med 18,8 procent jämfört med 1998. Valutakursförändringar har påverkat omsättningen negativt med 0,2 procent. Årets resultat före skatt uppgick till 47,1 (71,0) MSEK, vilket innebär en försämring med 33,6 procent. Dessa tal motsvarar tidigare lämnad prognos för året. Valutaeffekter har försämrat resultatet före skatt med 8,9 procent jämfört med föregående år. 1999 i korthet Under 1999 har marknaden inte utvecklats i den takt som förväntats. Trots detta har bolagets tillväxt varit fortsatt hög. För tredje året i rad finns HL Display med på Europe's 500, listan över Europas mest snabbväxande företag. 1999 har varit ett år med betydligt sämre lönsamhet än tidigare. HL Display redovisar en vinstmarginal om 6,1% och har därmed inte nått upp till målsättningen på 10-15%. De stora investeringar som gjorts i produktionsyta, försäljningspersonal och affärssystem genomfördes för att möta den förväntade tillväxten. Marknadsutvecklingen under 1999 ledde dock till ett lägre kapacitetsutnyttjande och därmed sämre resultat än förväntat. HL Display står väl rustat för att möta den kommande tillväxten. HL Display har under 1999 etablerat säljbolag i Lettland, Ryssland och Turkiet. Uppbyggnaden av dessa bolag är ett led i HL Displays tillväxtstrategi för den östeuropeiska marknaden. Ett produktionsbolag i England, RIM Fabrications Ltd, har förvärvats liksom återstoden av aktierna i HL Display Falkenberg AB. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 59,3 (61,2) MSEK. Därtill kommer 8,5 (2,4) MSEK hänförligt till företagsförvärv. I investeringarna ingår aktiverade leasingavtal med 12,1 MSEK. Planenliga avskrivningar uppgick under perioden till 31,3 (25,7) MSEK. Finansiell ställning Likviditeten har minskat med 15,8 MSEK under året och uppgick den 31 december till 22,9 (38,7) MSEK. Minskningen förklaras främst av den försämrade lönsamheten i kombination med de stora investeringarna i anläggningstillgångar. Soliditeten uppgick till 51,6 (52,0) procent. Aktiedata Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till 4,20 (5,81) SEK. Eget kapital per aktie var vid årets slut 28,89 (26,00). Det totala antalet aktier uppgår till 7 688 872. Personal Medelantalet anställda var 679 (582), vid årets slut 714 (614). Utdelning, bolagsstämma och årsredovisning Styrelsen föreslår att utdelningen för 1999 blir 1,30 (1,30) per aktie. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 20 mars, kl 16.00 på Industrihuset, Storgatan 19 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att distribueras under vecka 9. 1) För definitioner, se årsredovisning 2) Varav omräkningsdifferens 99-12-31: -3,8; 98-12-31: 3,6; 97-12-31: +1,6 3) Full skatt 4) Före kursjustering av monetära poster För styrelsen: Stockholm 2000-01-25 Anders Remius Verkställande direktör Kommande rapporter: Månadsrap 1 månad 2000- port 2000 02-16 Månadsrap 2 2000- port månader 03-20 2000 Bolagsstä 2000- mma 03-20 Delårsrap 3 2000- port månader 04-18 2000 Månadsrap 4 2000- port månader 05-16 2000 Månadsrap 5 2000- port månader 06-19 2000 Delårsrap 6 2000- port månader 07-17 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00330/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar