Delårsrapport jan - sep 1998

Delårsrapport januari-september 1998 HL Display AB (publ) Periodens försäljning ökade med 37,5 % till 479,9 (349,1) MSEK jämfört med motsvarande period 1997 Periodens resultat före skatt blev 66,1 (52,1) MSEK Vinsten per aktie steg till 6,88 (5,60) SEK Prognos för helåret ; omsättning 620 (481,1) MSEK med ett resultat om ca 80 (63,6) MSEK Omsättning och resultat Koncernens omsättning ökade under perioden med 37,5 pro-cent till 479,9 (349,1) MSEK. Valutakursförändringar har påverkat omsättningen positivt med cirka 0,8 procent, jäm-fört med första tre kvartalen 1997. Resultat före skatt uppgick till 66,1 (52,1) MSEK, vilket är en ökning med 26,9 procent. Resultatet har belastats med en engångsnedskrivning på 1,4 MSEK avseende anläggnings-tillgångar i Falun. Valutaeffekter har förbättrat resultatet före skatt med cirka 7 procent jämfört med samma period föregående år. Marknad och produktion Efterfrågan är fortsatt stark med beaktande av normala säsongsvariationer. Orderingången förväntas vara god under återstoden av året. Marknaderna i Frankrike, Tyskland och England har utvecklats mycket starkt under året. En förstärkning av produktion- och logistik funktionen genomförs på koncernledningsnivå för att ytterligare öka utvecklingstakten inom detta område. Investeringar Under perioden uppgick nettoinvesteringarna i anläggnings-tillgångar till 47,3 (22,7) MSEK. Investeringarna har huvudsakligen genomförts i Sundsvall och avser produktionsutrustning. Den utökade produktionskapaciteten medför att det nu skapats utrymme för en fortsatt expansion. Planenliga avskrivningar uppgick under perioden till 17,0 (9,5) MSEK. Finansiell ställning Likviditeten har minskat med 16,0 MSEK sedan årsskiftet och uppgick den 30 september till 44,0 (52,2). Minskningen förklaras av de stora investeringarna i anläggningstillgångar och en ökning av rörelsekapitalet. Soliditeten uppgick till 51,8 (54,8) procent, vid årets ingång 55,1 procent. Aktiedata Resultatet per aktie efter full skatt uppgår för senaste 12-månaders perioden till 6,88 (5,60) SEK. Eget kapital per aktie var vid periodens slut 26,01 (20,33) SEK. Antalet utgivna aktier är 7 688 872 st. Personal Medeltalet anställda uppgick under perioden till 555 (449), vid periodens slut 596 (464). Utsikter för återstoden av året De långsiktiga målen om en tillväxt om minst 20 procent över åren med en bibehållen vinstmarginal om 10 - 15 procent kommer att uppnås för 1998. Omsättningen beräknas till 620 (481,1) MSEK med ett resultat före skatt om ca 80 (63,6) MSEK. Detta medför att vinsten per aktie blir ca 7,50 efter 28 procents schablonskatt. 1) Varav omräkningsdifferens 98-09-30: +2,3; 97-09-30: -0,3 MSEK samt 97-12-31: +1,6 MSEK. 2) Beräknad full skatt 3) För definitioner, se årsredovisning 4) För styrelsen: Stockholm i Oktober 1998 Anders Remius Verkställande Direktör