Delårsrapport januari - september 2001

-Delårsrapport januari - september 2001 HL Display AB (publ) ·Koncernens omsättning ökade med 23 procent till 789 (642) MSEK. ·Omsättningen överstiger för första gången 1 miljard SEK per rullande 12 månader. ·Resultatet före skatt blev 68 (36) MSEK. ·För helåret prognostiseras ett resultat före skatt om cirka 80 (44) MSEK. -Delårsrapport januari till september 2001Omsättning och resultat REMOVED GRAPHICS Koncernens omsättning uppgick under perioden januari -september till 789 (642) MSEK, en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period 2000. Rörelseresultatet för delårsperioden blev 63 (40) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 68 (36) MSEK. I jämförelse med föregående år bör beaktas att HL Display per nio månader 2000 hade erhållit 4,5 MSEK i återbäring från Alecta (SPP). PVC-priserna ligger nu på en nivå motsvarande genomsnittet för de senaste fem åren. Resultatet har påverkats positivt med 5 MSEK i jämförelse med föregående år. Valutaeffekter har, jämfört med föregående år, förbättrat rörelseresultatet med 5 MSEK och resultatet före skatt med 11 MSEK. Viss del av förväntade flöden av Euro har kurssäkrats. Totala valutasäkringen fram till januari 2003 uppgick på balansdagen till 33 miljoner Euro. HL Display nu miljardbolag För första gången i HL Displays historia har försäljningen nått över en miljard kronor på rullande 12-månadersbasis. HL Display börsnoterades 1993 och omsatte detta år 183 MSEK. Den genomsnittliga tillväxttakten har sedan börsintroduktionen varit 28 procent årligen. Marknad Det är fortsatt de stora marknaderna inom koncernen som ökar mest, både procentuellt och i absoluta tal. Normalt påverkas HL Display lite av konjunkturvariationer. Detta beror på att en betydande del av försäljningen är ickecyklisk till sin karaktär eftersom pris- och produktinformation tillhör grundförut-sättningarna för att driva en butik. Det kan dock inte uteslutas att den senaste tidens oro i vår omvärld kan komma att påverka orderingången för HL Display. Förvärv och avyttringar Under perioden har inte några nya förvärv eller avyttringar av bolag genomförts. Investeringar Under perioden uppgick nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 38 (38) MSEK. Planenliga avskrivningar uppgick till 34 (29) MSEK. Finansiell ställning Likviditeten uppgick den 30 september 2001 till 27 (12) MSEK. Soliditeten uppgick till 45 (48) procent, vid årets ingång 48 procent. Personal Medelantalet anställda var under perioden 835 (770), vid periodens slut 855 (787). Utsikter för 2001 I tidigare rapporter har meddelats att styrelsen för helåret 2001 förutser en resultatförbättring jämfört med 2000, dock inte i nivå med det långsiktiga målet, en vinstmarginal över en konjunkturcykel på 10-15 procent. Tidigare har också meddelats att tillväxtmålet, en genomsnittlig tillväxttakt på minst 20 procent, förväntas uppnås i år. För helåret beräknas nu omsättningstillväxten uppgå till cirka 20 procent. Resultatet före skatt beräknas uppgå till cirka 80 (44) MSEK. Detta resultat skulle, efter schablonskatt, motsvara en vinst per aktie på 7,49 (4,13) SEK. Stockholm 01-10-16 [REMOVED GRAPHICS] Anders Remius Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00550/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00550/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar