Månadsrapport november 1998

Månadsinformation januari-november 1998 HL Display AB (publ) Periodens försäljning ökade med 34,9 % till 601,0 (445,4) MSEK jämfört med motsvarande period 1997 Periodens resultat före skatt ökade med 11,7% till 73,0 (65,4) MSEK jämfört med motsvarande period 1997 Delårsprognosen justeras ned från ca 80 MSEK till ca 73 MSEK Perioden januari - november 1998 i korthet Koncernens försäljning ökade under perioden med 34,9% till 601,0 (445,4) MSEK vilket visar på en forsatt stabil tillväxt. Resultatet för perioden ökade med 11,7% och uppgår till 73,0 (65,4) MSEK. Under november har tre nya verkställande direktörer tillträtt sina befattningar på produktionsenheter inom gruppen. En första åtgärd för dessa har varit att gå igenom sina verksamheter. Detta har bl a inneburit att oförutsedda lagernedskrivningar av engångskaraktär belastat månadens resultat med ca 5 MSEK Orderingången till främst fabrikerna i Falun och Lesjöfors är för låga, vilket belastar resultatet för månaden. Även den fortsatta uppbyggnaden av affärskonceptet butikssystem belastar resultaten i Sverige och Norge. Helårsprognosen justeras ned från ca 80 MSEK till ca 73 MSEK. Den försvagade kronan har påverkat oss positivt både vad gäller omsättning och resultat. Omräkningsdifferensen förbättrade resultatet med 3,2 (1,4) MSEK under perioden januari till november. Periodens investeringar uppgår till 58,5 (27.2) MSEK och avser huvudsakligen investeringar i nya produktionsanläggningar. Detta är i enlighet med det pågående investeringsprogrammet för kapacitetsutbyggnad. Stockholm 98-12-21 Anders Remius Verkställande direktör HL Displays affärsidé är att med hög flexibilitet och korta leveranstider erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kundanpassade exponeringssystem, som på ett kostnadseffektivt sätt medger bearbetning av och information till slutkunden i köpögonblicket. Till näringslivsredaktionen:Pressmeddelande för fri publicering Kontaktpersoner: Anders Remius, VD och Kent Hertzell, Finansdirektör Telefon: 070-664 31 77, 070-543 48 96 Internet: www.hl-display.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar