Rapport januari - april 1999

Rapport januari - april 1999 *Periodens försäljning ökade med 17,8% till 239,4 (203,3) MSEK. *Periodens resultat före skatt blev 12,2 (23,2) MSEK. I resultatet ingår en omräkningsdifferens på -3,0 (-0,9) MSEK. Januari till april 1999 i korthet Koncernens försäljning ökade under perioden med 17,8% till 239,4 (203,3) MSEK. Den förväntade merförsäljningen av datalist till följd av introduktionen av euro har hittills uteblivit och marknaden präglas av avvaktan. Primärt har butikerna inriktat sig på att byta kassasystem. Inom affärskonceptet Butikssystem har det svenska marknaden utvecklats bättre än den norska, men totalt sett har de högt ställda förväntningarna hittills inte infriats. RIM Fabrication Ltd. konsolideras för första gången i detta bokslut och har bidragit till koncernens omsättning med 4,6 MSEK. Resultatet påverkas endast marginellt. Rörelseresultatet för perioden blev 16,3 (24,6) MSEK. Resultatförsämringen förklaras huvudsakligen av att den utbyggda produktionskapaciteten för närvarande inte utnyttjas till fullo. Resultatet före skatt blev 12,2 (23,2) MSEK, detta inkluderar en omräkningsdifferens på -3,0 (-0,9) MSEK till följd av kronans förstärkning gentemot övriga koncernvalutor, i huvudsak euro, sedan början av året. Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 19,4 (20,5) MSEK. Därtill kommer 7,9 (2,4) MSEK hänförligt till företagsförvärv. HL Display har under april bildat ett dotterbolag i Ryssland och förvärvat distributören i Lettland. För 1999 är påverkan på resultat och omsättning marginell, men vi bedömer att det strategiskt är viktigt att etablera oss på dessa marknader. De nya dotterbolagen kommer att konsolideras med början kommande månad. Stockholm 99-05-18 Anders Remius Verkställande direktör HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva kundanpassade exponeringssystem. Produktionen ska vara flexibel och leveranstiderna korta. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00220/bit0001.doc

Prenumerera

Dokument & länkar