Rapport januari - februari 2000

Rapport januari - februari 2000 HL Display AB (publ) * Periodens försäljning ökade med 17,9% till 120,4 (102,1) MSEK jämfört med motsvarande period 1999. Under februari var försäljningen 68,9 (55,9) MSEK, en ökning med 23,3%. * Periodens resultat före skatt blev 0,3 (-1,8) MSEK. Resultatet för månaden var -0,2 (2,7) MSEK. Januari - februari 2000 i korthet Koncernens försäljning ökade under perioden med 17,9% till 120,4 (102,1) MSEK. Försäljningen under februari uppgick till 68,9 (55,9) MSEK, en ökning med 23,3%. Rörelseresultatet för perioden blev 1,6 (1,8) MSEK. Månadens rörelseresultat uppgick till 1,4 (2,1) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats negativt av att priset på koncernens största råvara, PVC, har ökat dramatiskt och är nu 23% högre än vid motsvarande tidpunkt 1999. Februari månads resultat har belastats med en engångskostnad uppgående till drygt 2 MSEK till följd av att extraordinära åtgärder fått sättas in för att säkerställa leverans av ett större utvecklingsprojekt. Resultatet före skatt blev 0,3 (-1,8) MSEK. Resultat före skatt har belastats med en omräkningsdifferens på -0,6 som föregående år uppgick till -2,9 MSEK. Februari månads resultat var -0,2 (2,7) MSEK. Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 11,2 (16,0) MSEK. Framgångsrik satsning på geografisk expansion En viktig del i HL Displays tillväxtstrategi är att etablera egna säljbolag på allt fler marknader. I dag finns helägda säljbolag i 15 länder och genom distributörer bearbetas ytterligare 14 marknader. Antalet nyetableringar av nya dotterbolag har varit hög den senaste tvåårsperioden. Under 1998 etablerades dotterbolag i Schweiz och Ungern. Båda har utvecklats mycket positivt under 1999 och innevarande år. Under 1999 etablerades säljbolag i Lettland, Ryssland och i Turkiet. Bolaget i Lettland expanderar och flyttar nu till större lokaler. I Ryssland har HL Display på grund av finanskrisen arbetat med en minimal organisation under 1999. I början av 2000 har dock ett antal genombrott uppnåtts vilka indikerar att marknaden nu börjar återhämta sig. Dessa signaler har lett till ett beslut att förstärka den ryska organisationen under våren. Det turkiska bolag som startades i december 1999 har redan nått framgång med order till nyckelkunder, bl. a. Carrefour och Coca Cola. Stockholm 00-03-20 Anders Remius Verkställande direktör HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva kundanpassade exponeringssystem. Produktionen ska vara flexibel och leveranstiderna korta. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00630/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar