Rapport januari - oktober 1999 HL Display AB

Rapport januari - oktober 1999 HL Display AB (publ) * Periodens försäljning ökade med 17,1% till 636,6 (543,7) MSEK jämfört med motsvarande period 1998. Under oktober var försäljningen 72,5 (63,8) MSEK, en ökning med 13,6%. * Periodens resultat före skatt blev 41,0 (74,4) MSEK. Resultatet för månaden var 4,2 (8,3) MSEK. [Removed Graphics] Januari till oktober 1999 i korthet Koncernens försäljning ökade under perioden med 17,1% till 636,6 (543,7) MSEK. Försäljningen under oktober uppgick till 72,5 (63,8), en ökning med 13,6%. Rörelseresultatet för perioden blev 48,3 (73,9) MSEK. Resultatet före skatt blev 41,0 (74,4) MSEK. Resultatet har belastats med en omräkningsdifferens på -3,8 (+2,4) MSEK till följd av kronans förstärkning gentemot övriga koncernvalutor, i huvudsak euro, sedan början av året. Oktober månad gav ett resultat före skatt om 4,2 (8,3) MSEK. Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 35,2 (53,0) MSEK. Därtill kommer 8,5 (2,4) MSEK hänförliga till företagsförvärv. Meddelande har erhållits från SPP att företagsanknutna medel uppgående till totalt 4,5 MSEK har allokerats till HL Display-koncernen. Beloppet har ej intagits i redovisningen. HL Display startar säljbolag i Turkiet Den turkiska marknaden har sedan 1993 bearbetats via distributör. P g a en mycket snabb utveckling av den turkiska detaljhandelsstrukturen samt inträdandet av ett flertal internationella detaljister på den turkiska marknaden, har HL Display beslutat att öka sitt engagemang på denna marknad genom att etablera ett eget säljbolag. Etablering av nya säljbolag är en viktig del i HL Displays tillväxtstrategi. Under de senaste två åren har fem nya säljbolag etablerats, 1998 i Schweiz, Ungern och Lettland, 1999 i Ryssland och Turkiet. [Removed Graphics] Stockholm 99-11-18 Kommande rapporter: Månadsrapp 11 1999- Bokslutsko 12 2000- Månadsrapp 1 månad 2000- Månadsrapp 2 månader 2000- Bolagsstäm 2000- Delårsrapp 3 månader 2000- Månadsrapp 4 månader 2000- Månadsrapp 5 månader 2000- Delårsrapp 6 månader 2000- [removed Graphics] Anders Remius Verkställande direktör HL Displays affärsidé är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda detaljhandeln och dess leverantörer kostnadseffektiva kundanpassade exponeringssystem. Produktionen ska vara flexibel och leveranstiderna korta. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar