HMS Networks AB till börsen Presskonferens idag, måndag kl 14.00

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, i sin helhet eller i delar, i USA, Kanada, Australien eller Japan.

HMS Networks AB (”HMS”) – ett svenskt tillväxtföretag inom industriell kommunikationsteknologi – har ansökt om notering på OMX Nordiska Börs i Stockholm. HMS är en världsledande leverantör av kommunikationslösningar för industriell automation. Försäljningen 2006 uppgick till 227 MSEK varav drygt 90 procent utanför Sverige. Under de senaste tre åren har HMS haft en genomsnittlig organisk tillväxt på 26 procent per år och bolaget hade 2006 en rörelsemarginal på 23 procent.

• Erbjudandet omfattar totalt 7 140 155 aktier i HMS, motsvarande 67,5 procent av antalet aktier i bolaget, inklusive övertilldelningsoption om 649 105 aktier
• Försäljningspris 65 – 80 SEK per aktie
• Anmälningsperiod för allmänheten 9 – 17 oktober 2007
• Beräknad första handelsdag den 19 oktober 2007 på OMX, Small Cap, IT

Styrelsen för HMS och dess aktieägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i bolaget genom en försäljning av befintliga aktier. Styrelsen för HMS har i samband med detta ansökt om notering av bolagets aktier på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Ägarspridningen sker genom ett erbjudande att förvärva existerande aktier som riktas dels till allmänheten i Sverige, dels till institutionella investerare i och utanför Sverige.

– En börsintroduktion av HMS har funnits i tankarna sedan länge. Vi har nu den storlek, stabilitet och struktur som krävs för ett framgångsrikt börsnoterat bolag. En börsnotering innebär en kvalitetsstämpel för oss i vår fortsatta internationella organiska tillväxt, säger Nicolas Hassbjer, VD och grundare av HMS.

– HMS har en intressant historia. Ett svenskt högteknologiskt företag med produktion i Sverige och försäljning i hela världen som växt kraftigt organiskt och det med bibehållen lönsamhet och starka kassaflöden. Med en börsnotering i ryggen ska vi fortsätta på samma väg; med stor ödmjukhet och fortsatt fokus på kvalitet och lönsam tillväxt, säger Urban Jansson, styrelseordförande i HMS.


HMS i korthet

HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för industriell automation. Försäljningen 2006 uppgick till 227 MSEK,varav drygt 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad bedrivs all utveckling och huvuddelen av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Tokyo, Peking, Karlsruhe, Chicago, Milano och Mulhouse. HMS har 143 anställda och producerar nätverkskort samt produkter för att koppla ihop industriella nätverk under varumärket Anybus®. HMS har de senaste tre åren haft en genomsnittlig organisk tillväxt på 26 procent per år och bolaget hade 2006 en rörelsemarginal på 23 procent.

HMS produkter möjliggör kommunikation mellan automationsenheter, exempelvis robotar, styrsystem eller motorer, och industriella nätverk. Bolagets nätverkskort monteras i automationsenheterna som sedan säljs av OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturers) till slutkunder som är verksamma inom industriell produktion. Med hjälp av nätverkskort kan automationsenheterna kommunicera sinsemellan och med styrsystem via de industriella nätverk som finns i en fabrik. Affären med nätverkskort som byggs in i automationsenheter ryms inom HMS produktområde Embedded Products.

Genom att dra nytta av sin kärnkompetens har HMS också utvecklat andra produkter, så kallade Gateways, som möjliggör kommunikation mellan olika industriella nätverk (ryms inom produktområdet Gateways). HMS produktutbud möjliggör således en komplett sammanlänkning och därmed styrning och övervakning av produktionsenheter inom industriell automation.

HMS har i dag en kundbas på över 1 000 företag. De viktigaste geografiska marknaderna är Japan, USA och Tyskland.

HMS finansiella mål är att generera en försäljningstillväxt på i genomsnitt 20 procent med en rörelsemarginal på över 20 procent.


Fakta om erbjudandet

Erbjudandet omfattar 6 491 050 aktier, motsvarande 61,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget, och sker genom en försäljning från Segulah II L.P., Nicolas Hassbjer (direkt och genom bolag) och Staffan Dahlström (direkt och genom bolag). Dessutom har Segulah II L.P. åtagit sig att på anmodan av SEB Enskilda sälja ytterligare högst 649 105 aktier för att täcka eventuell övertilldelning av aktier. Inklusive övertilldelningsoptionen omfattar Erbjudandet totalt 7 140 155 aktier vilket motsvarar 67,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Vid full anslutning till erbjudandet och om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, kommer värdet av erbjudandet att uppgå till 464 - 571 MSEK vilket motsvarar ett värde på utestående aktier i bolaget om 687-846 MSEK HMS grundare Nicolas Hassbjer och Staffan Dahlström kommer efter börsintroduktionen, direkt och genom bolag, att äga cirka 15 procent vardera och därmed 30 procent sammanlagt av aktiekapitalet och rösterna. Segulah II L.P. kommer inte att ha något kvarvarande innehav, om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Institutionella investerare i och utanför Sverige samt allmänheten i Sverige erbjuds möjlighet att förvärva aktier i erbjudandet. Priset per aktie bestäms genom en form av anbudsförfarande och förväntas komma att fastställas inom intervallet 65-80 SEK. Försäljningspriset i erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 80 SEK. Courtage utgår ej.

SEB Enskilda är lead manager och sole book runner i erbjudandet.

Prospekt finns tillgängligt på HMS webbplats www.hms.se från och med den 8 oktober 2007. Från och med samma dag tillhandahålls prospektet även på HMS huvudkontor, Pilefeltsgatan 93-95 Halmstad, hos SEB Enskilda, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, samt på SEBs bankkontor i Sverige.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av prospekt 8 oktober 2007
Anmälningsperiod för allmänheten 9–17 oktober 2007
Anbudsperiod för institutionella investerare till och med 18 oktober 2007
Första handelsdag 19 oktober 2007

Presskonferens om HMS och noteringen hålles idag kl 14.00 på hotell Scandic Anglais,
Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Medverkande är Urban Jansson, styrelseordförande i HMS samt Nicolas Hassbjer, VD och Gunnar Högberg, ekonomidirektör.

Presskonferens i Halmstad hålles samtidigt på HMS huvudkontor,
Kl 14.00 Pilefeltsgatan 93-95 i Halmstad. Medverkande är Staffan Dahlström, försäljnings- och marknadsdirektör samt Jörgen Palmhager, operativ chef.

För ytterligare information se investors.hms.se eller vänligen kontakta:
Nicolas Hassbjer, VD HMS: telefon: 035-17 29 02 nih@hms.se
Gunnar Högberg, CFO HMS: telefon: 035-17 29 95 guh@hms.se

Prenumerera

Dokument & länkar