HNA senarelägger utbetalningen av vederlaget i sitt budpliktsbud till aktieägarna i Rezidor

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Pressmeddelande från HNA Sweden Hospitality Management AB

Stockholm den 6 april 2017

Den 22 december 2016 offentliggjorde HNA Sweden Hospitality Management AB (”HNA Sweden”), ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism Group Co., Ltd. (”HNA Tourism Group”), ett erbjudande i enlighet med reglerna om budplikt till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) (”Rezidor”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Rezidor för ett pris om 34,86[1] kronor per aktie (”Erbjudandet”).[2] HNA Sweden har upprättat en erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”), vilken godkändes av Finansinspektionen den 1 februari 2017 samt offentliggjordes av HNA Sweden den 2 februari 2017. Ett första tillägg (”Tillägg 1”) till Erbjudandehandlingen godkändes av Finansinspektionen den 21 februari 2017 samt offentliggjordes av HNA Sweden samma dag. Ett andra tillägg (”Tillägg 2”) till Erbjudandehandlingen godkändes av Finansinspektionen den 10 mars 2017 samt offentliggjordes av HNA Sweden samma dag. Ett tredje tillägg (”Tillägg 3”) till Erbjudandehandlingen godkändes av Finansinspektionen den 31 mars 2017 samt offentliggjordes av HNA Sweden samma dag.

Den initiala acceptperioden för Erbjudandet (”Initiala Acceptperioden”) inleddes den 3 februari 2017 och avslutades den 10 mars 2017. Den 10 mars 2017 förlängde HNA Sweden acceptperioden till den 24 mars 2017 (”Första Förlängda Acceptperioden”). Den 15 mars 2017 offentliggjorde HNA Sweden det preliminära utfallet för den Initiala Acceptperioden. I samband därmed förklarade HNA Sweden Erbjudandet ovillkorligt samt att HNA Sweden fullföljer Erbjudandet. Den 24 mars 2017 offentliggjorde HNA Sweden en ytterligare förlängning av acceptperioden, vilken löper till och med den 7 april 2017 (”Andra Förlängda Acceptperioden”).

Utbetalning av vederlaget i Erbjudandet är villkorat av att HNA Sweden erhåller samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande på för HNA Sweden acceptabla villkor. HNA Sweden har förbehållit sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget om HNA Sweden inte har erhållit erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande för utbetalning av vederlaget. HNA Sweden har tidigare kommunicerat att de preliminära datumen för utbetalning av vederlaget är den 7 april 2017 för aktier inlämnade under den Initiala Acceptperioden, den 21 april 2017 för aktier inlämnade under den Första Förlängda Acceptperioden samt den 5 maj 2017 för aktier inlämnade under den Andra Förlängda Acceptperioden.

HNA Sweden har ännu inte erhållit samtliga erforderliga myndighetstillstånd för att föra ut vederlaget från Kina, och HNA Sweden bedömer att det är osannolikt att myndighetstillstånd i tid kommer att erhållas så att utbetalning av vederlaget kan ske vid de utsatta preliminära datumen för utbetalning av vederlaget för den Initiala Acceptperioden, den Första Förlängda Acceptperioden respektive den Andra Förlängda Acceptperioden.

Mot bakgrund av ovanstående senarelägger HNA Sweden det preliminära datumet för utbetalning av vederlaget för aktieägare som har accepterat Erbjudandet under någon av de tre acceptperioderna till omkring den 9 juni 2017. Det nya preliminära datumet för utbetalning av vederlaget är villkorat av att HNA Sweden erhåller samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande på för HNA Sweden acceptabla villkor. HNA Sweden förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget om HNA Sweden inte erhåller erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande för utbetalning av vederlaget före den 9 juni 2017. För det fall tidpunkten för utbetalning av vederlaget senareläggs ytterligare kan den komma att infalla upp till nio månader efter det att den Initiala Acceptperioden började löpa. HNA Sweden är dock bundet av Erbjudandet.

Med anledning av att datumet för utbetalning av vederlaget senareläggs, har aktieägare som har accepterat Erbjudandet under någon av de tre acceptperioderna möjlighet att återkalla avgiven accept. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Handelsbanken Capital Markets (adress: Handelsbanken Capital Markets, Emission HCXS-O, 106 70 Stockholm) tillhanda före klockan 17.00 (CET) den 1 juni 2017 (fem arbetsdagar före det justerade preliminära datumet för utbetalning av vederlaget).

Ägare av aktier i Rezidor vars innehav är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Ytterligare information

Erbjudandehandlingen, Tillägg 1, Tillägg 2, Tillägg 3 och en anmälningssedel finns tillgängliga på Erbjudandets webbplats (www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html), Handelsbanken Capital Markets webbplats (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). De svenska språkversionerna av Erbjudandehandlingen, Tillägg 1, Tillägg 2 och Tillägg 3 finns även tillgängliga på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

För mer information om Erbjudandet, se:

www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html

För ytterligare frågor, kontakta:

Sard Verbinnen & Co

Michael Henson

+44 (0) 20 3178 8914

Robert Rendine

+1 (212) 687 8080

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 6 april 2017 klockan 18.30 (CET).


Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. HNA Sweden kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

HNA Sweden kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (”J.P. Morgan”) är finansiell rådgivare till HNA Tourism Group, och inte till någon annan, i samband med Erbjudandet. J.P. Morgan ansvarar inte gentemot någon annan än HNA Tourism Group för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av HNA Sweden och härrör, såvitt avser de delar som avser Rezidor, från Rezidors offentligt tillgängliga information. J.P. Morgan har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Varken J.P. Morgan eller något av dess dotterbolag är skyldigt gentemot, eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (direkt eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) för någon person som inte är kund hos J.P. Morgan i samband med detta Erbjudande eller i övrigt.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.[1] Priset i Erbjudandet motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Rezidor-aktien under de 20 börsdagar som föregått dagen för offentliggörandet av ingåendet av avtalet om att förvärva Carlson Hotels som offentliggjordes den 27 april 2016, vilket i enlighet med uttalanden från Aktiemarknadsnämnden (se uttalandena AMN 2016:10 och AMN 2016:27) är det lägsta pris som ska erbjudas i Erbjudandet.

[2] Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Rezidor genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid har utbetalats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.


Prenumerera

Dokument & länkar