Återköp av aktier och optionsprogram

Återköp av aktier och optionsprogram I bokslutskommunikén den 10 februari 2000 meddelade Höganäs styrelse att man hade för avsikt att föreslå bolagsstämman ett bemyndigande för styrelsen att besluta om köp och försäljning av bolagets aktier i enlighet med förväntad förändring av aktiebolagslagen. Styrelsen har idag beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämma att styrelsen ges ett bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen och till vid förvärvstidpunkten gällande börskurs. Syftet med återköp är att ge ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att täcka bolagets åtagande enligt nedan föreslagna optionsprogram för ledande befattningshavare. Dessutom ges bolaget en möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av framtida förvärv. Avyttring av bolagets egna aktier skall endast kunna ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet och för att kunna infria åtaganden enligt det föreslagna optionsprogrammet. Förvärv får göras i sådan utsträckning att bolagets innehav av egna aktier ej vid någon tidpunkt överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen har vidare beslutat att föreslå bolagsstämman att besluta om utställande av högst 600 000 köpoptioner till ledande befattningshavare i bolaget. Höganäs den 24 mars 2000 Claes Lindqvist VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar