Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

VD-kommentar – första kvartalet: Viss återhämtning efter ett svagt slut 2012 - fortsatt kostnadsfokus och FoU satsningar fortlöper

– Marknaden var fortsatt förhållandevis svag i Europa och i flera andra regioner under första kvartalet, men god tillväxt rapporterades från Kina. Jämförelsen av 2013 mot föregående år i stora delar av Asien påverkas emellertid negativt av de återhämtningseffekter som gynnade 2012 års försäljning efter ett 2011 tyngt av tsunami och översvämningar. I den sekventiella återhämtningen från det svaga fjärde kvartalet 2012 vinnlägger vi oss om att slå vakt om våra rörelsemarginaler, och fortsätta investeringarna i våra prioriterade FoU segment.

Utsikterna är i all väsentlighet oförändrade jämfört med den bedömning som lämnades i bokslutskommunikén den 6 februari. Vi har i grunden en positiv syn på Sydamerika och i Asien. Under 2013 kommer siffrorna för försäljningstillväxten i Asien emellertid att påverkas negativt av återhämtningseffekten 2012. Dessutom är konjunkturen fortfarande förhållandevis svag i Indien och den asiatiska exportindustrin berörs av det svaga marknadsläget i Europa. Vi bedömer att efterfrågan kommer att förbättras i Nordamerika, men återhämtningstakten kan komma att vara fortsatt volatil. Det europeiska marknadsläget var svagt under första kvartalet 2013 p g a sjunkande inhemsk efterfrågan, och vi tycker oss inte se förutsättningar för någon snabb förbättring av detta.

Första kvartalet 2013 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen var 1 577 Mkr (1 813), vilket är 13% lägre än föregående år. Försäljnings­volymerna var 3% lägre. Efterfrågeläget var sämre än samma period föregående år på de flesta håll, utom i Kina och Sydamerika. Den sekventiella volymökningen (jämfört med närmast föregående kvartal) var emellertid god i Europa och Amerika, där nedgången var markant under fjärde kvartalet 2012.
  • Rörelseresultatet var 250 Mkr (283) och resultat efter skatt 186 Mkr (204). Lägre försäljningsvolymer påverkade resultatet negativt, medan besparingsåtgärder och fortsatt fokus på kostnadseffektivitet hade positiv effekt. Rörelsemarginalen var 15,9% (15,6).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till 5,34 kronor (5,86).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 182 Mkr (324). Kassaflödet var fortsatt tillfredsställande, men p g a mycket låg försäljning i december och låga lagernivåer vid årets början har en viss rörelsekapitaluppbyggnad skett under kvartalet, vilket inte skedde motsvarande period föregående år.
  • Nettoskuldsättningsgraden var vid periodens utgång 12% jämfört med 16% vid räkenskapsårets början.
  • Lindéngruppen AB och Foundation Asset Management Sweden AB (FAM) lämnade genom det gemensamt ägda bolaget H Intressenter AB ett kontanterbjudande till aktieägarna att överlåta samtliga aktier i Höganäs AB (publ) till H Intressenter AB till ett pris om 320 kronor per aktie, inklusive årets utdelning. Se vidare information sidan 7.

Höganäs den 24 april 2013
Höganäs AB (publ)

Alrik Danielson
VD och koncernchef

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Höganäs AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen lämnades för offentlig­görande den 24 april 2013 kl. 09.00.

Webbsänd presskonferens

Alrik Danielson, VD och koncernchef, och Sven Lindskog, Finansdirektör, presenterar rapporten vid en telefonkonferens den 24 april 2013 kl 10.30.

Presskonferensen kommer att webbsändas på; www.hoganas.com / Investor Relations / Conference Call. Denna är öppen för journalister, analytiker och investerare. Deltagare är välkomna att ringa in på +46 (0)8 519 993 51, +44 (0)203 364 5373 eller +1 8777 889 023.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Alrik Danielson, VD och koncernchef, 042-33 80 00
Sven Lindskog, Finansdirektör, 042-33 80 00

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2012 en omsättning på 6 700 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.
För ytterligare information, besök vår hemsida www.hoganas.com.

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar