DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2007

Utvecklingen i sammandrag

(För fullständig tabell se bifogad fil.)

· Fortsatt stark utveckling i Europa samt god volym-ökning i Kina och Sydostasien. Svagare volymutveck-ling i USA, Japan och Korea i linje med marknaden.
· Volymen har ökat med 4% under året, vilket är i linje med marknaden.
· Bruttoresultatet var 859 Mkr (806), på grund av metallprisernas volatilitet, tidsförskjutningen i pris-sättningsmodeller gentemot kund samt en försvag-ning av JPY och USD. I tredje kvartalet var bruttoresultatet 12 Mkr lägre än föregående år.
· Rörelseresultatet justerat för resultat från termins-kontrakt på valutor uppgick till 448 Mkr och var 10% högre än föregående år.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 199 Mkr. Rörelsekapitalet har påverkats negativt av högre metallpriser, framförallt nickel.


KONCERNEN

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Kvartal 1-3 2007
Nettoomsättningen under kvartal 1-3 uppgick till 4 420 Mkr, vilket är en ökning med 14%. Den högre omsättningen beror på högre volymer, prisökningar och en sortimentsförskjutning.
Volymerna ökade med 4% jämfört med motsvarande period föregående år. Volymutvecklingen för Höganäs har varit positiv eller i linje med föregående år på alla marknader förutom i Japan. Volymutvecklingen i Japan har påverkats negativt av att kunders verksamhet flyttat ut ur landet och reducerade volymer för lågpris-produkter.

I Nordamerika har Höganäs försäljningsvolymer varit sammantaget oförändrade trots att både bil-försäljningen och bilproduktionen minskat jämfört med samma period föregående år. I Europa har marknaden haft en positiv utveckling.

Rörelseresultatet uppgick till 475 Mkr (456). Exklusive resultat från terminskontrakt på valutor uppgick resultatet till 448 Mkr (407), vilket är en ökning med 10%.

Resultatet påverkades i positiv riktning av den ökade försäljningsvolymen, men på grund av tidsförskjutning i prissättningsmodeller gentemot kund balanserades råvarukostnadsökningarna, som kulminerade i juni månad, ej under kvartalet. Priserna på skrot, nickel, koppar och molybden steg kraftigt under första halvåret och har därefter gradvis minskat under kvartalet. Fluktuationer av denna typ leder till marginal-förskjutningar mellan kvartalen, i detta fall till förmån för första halvåret på bekostnad av kvartalet.

Försäljningskostnaderna har ökat under perioden jämfört med föregående år på grund av investeringar i försäljnings- och marknadsorganisation.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till 33 Mkr (36) och inkluderar resultat från terminskontrakt på valutor 27 Mkr (49), återläggning av reservering för skattekostnader i Brasilien 3 Mkr och en post som utgörs av försäljning av utsläppsrätter, 3 Mkr. Föregående år påverkades av skattekostnader i Brasilien om 41 Mkr, reavinst vid försäljning av produktions-utrustning i Brasilien om 10 Mkr samt vinst på försäljning av utsläppsrätter om 18 Mkr.

Obeaktat terminskontrakt på valutor har kronans kurs, framförallt mot USD och JPY, under 2007 haft en avsevärd negativ påverkan på rörelseresultatet.

Resultat före skatt uppgick till 437 Mkr (387). Reserveringen föregående år i Brasilien påverkade finansnettot negativt med 21 Mkr.

Resultat efter skatt uppgick till 323 Mkr (283) eller 9,29 kr per aktie (8,12). Effektiv skattesats uppgick till 26,1% (26,9).


(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar