Höganäs Bokslutskommuniké 2012

Fokus på kassaflöde och anpassning av organisationen till svagare marknad

VD Alrik Danielson kommenterar rapporten för det fjärde kvartalet:

– Marknadsläget var som förväntat förhållandevis ogynnsamt under kvartalet. Bra försäljning noterades på de flesta håll i Asien, förutom Japan och Indien, men på andra håll var det tuffare. Den personalminskning som vi aviserade i samband med förra delårsrapporten har genomförts. Vi anpassade produktion och lagernivåer under kvartalet, vilket påverkade vårt resultat negativt, men bidrog till ett rekordhögt kassaflöde för helåret 2012. Detta stärker Höganäs inför 2013.

Bland övriga ljusglimtar under kvartalet måste nämnas våra framgångar i ytbeläggningssegmentet, där försäljningsökningen var riktigt bra över hela världen. Också på den relativt svaga europeiska marknaden växte försäljningsvolymerna avsevärt under fjärde kvartalet, inte minst tack vare de nya affärer som vi har inlett med TRW, en av världens största Tier 1 leverantörer till bilindustrin. Detta är ytterligare ett bra exempel på ett fall där Höganäs fokus på kvalitetsprodukter och överlägsen teknisk support ger resultat.

Fjärde kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen var 1 489 Mkr (1 632), vilket är 9% lägre än föregående år. Efterfrågeläget var bättre än samma period föregående år i Asien och Sydamerika, men sämre i Europa och Nordamerika. Försäljningsvolymen var 2% sämre än föregående år.
 • Rörelseresultatet var 131 Mkr (212) och resultat efter skatt 145 Mkr (152). Lägre försäljningsvolymer, reducerade tillverkningsvolymer och engångskostnader om 44 Mkr för personalminskning påverkade resultatet negativt. Dessutom hade starkare svensk valuta negativ resultatpåverkan, medan prishöjningar och besparingsåtgärder hade positiv effekt. Skattekostnaden har påverkats positivt av omräkning av uppskjuten skatt p g a ny lägre skattesats i Sverige fr o m 2013.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till 4,16 kronor (4,37).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 320 Mkr (267). Genom omfattande lagerneddragningar uppnåddes mycket starkt kassaflöde, trots lägre rörelseresultat.

1 januari – 31 december 2012 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen var 6 712 Mkr (7 081), vilket är 5% lägre än föregående år. Exklusive engångsleveranserna till Hoeganaes Corporation (GKN) 2011, var försäljningsvolymen 3% lägre än föregående år. Inklusive dessa engångsleveranser var försäljnings­volymerna 6% lägre.
 • Rörelseresultatet var 903 Mkr (1 071) och resultat efter skatt 698 Mkr (762).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för perioden till 20,04 kronor (21,90).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1 122 Mkr (803).
 • Nettoskuldsättningsgraden var vid periodens utgång 13% jämfört med 25% vid räkenskapsårets början.
 • Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 10,00 kr/aktie (10,00).
 • Utsikterna är i all väsentlighet oförändrade jämfört med den bedömning som lämnades i delårsrapporten för tredje kvartalet. Det är fortfarande ovisst i vilken omfattning skuldkrisen kommer att påverka den globala industriaktiviteten under 2013. Det underliggande långsiktiga efterfrågeläget bedöms emellertid som förhållandevis gynnsamt, med undantag för Europa.

Höganäs den 6 februari 2013

Höganäs (publ)

Alrik Danielson

VD och koncernchef

Webbsänd presskonferens

Alrik Danielson, VD och koncernchef, och Sven Lindskog, Finansdirektör, presenterar rapporten vid en telefonkonferens den 6 februari 2013 kl 10.30.

Presskonferensen kommer att webbsändas på; www.hoganas.com / Investor Relations / Conference Call. Denna är öppen för journalister, analytiker och investerare. Deltagare är välkomna att ringa in på +46 (0)8 505 56474, +44 (0)203 364 5371 eller +1 877 679 2993.

Notera

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Höganäs AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen lämnades för offentlig­görande den 6 februari 2013 kl. 09.00.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Alrik Danielson, VD och koncernchef, 042-33 80 00
Sven Lindskog, Finansdirektör, 042-33 80 00

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2012 en omsättning på 6 700 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.
För ytterligare information, besök vår hemsida www.hoganas.com.

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar