Höganäs Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

- Fortsatt god efterfrågan och ny satsning på unik elmotor

VD Alrik Danielsson kommenterar rapporten för det andra kvartalet:

– Marknaden fortsatte förbättras i de flesta av våra regioner under andra kvartalet. Osäkerheten beträffande efterfrågesituationen för återstoden av 2010 kvarstår emellertid, främst kopplat till utvecklingen i Europa. Höganäs har fortsatt att hålla ett starkt kostnadsfokus även under de senaste tolv månadernas försäljningsåterhämtning. Detta har bidragit till den successiva resultatförbättringen och givit oss en stark position inför framtiden.

Vi gör strategiska investeringar inom nya utvecklingsområden där vi stärker företaget med nya resurser och ny kompetens. Våra satsningar på att utveckla applikationer baserade på metallpulverteknologi, dvs på det vi kallar ”Power of Powder”, har lett till att vi under kvartalet kunnat lansera en egenutvecklad ny generation elmotorer, speciellt utvecklade för elcyklar och lätta fordon. Det är en högeffektiv och mycket kompakt motor för direkt kraftöverföring utan växellåda. Med denna cykelmotor visar vi att vi har teknologin för att stödja utvecklingen av innovativa applikationer för elmotorer.

Andra kvartalet 2010 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen var 1 783 Mkr (1 098) under kvartalet, vilket är 62% högre än föregående år.  Försäljningsvolymen var 55% högre. Efterfrågeläget fortsatte förbättras något jämfört med första kvartalet, i stor utsträckning p g a god utveckling i Asien och i Sydamerika.
  • Rörelseresultatet var 333 Mkr (54) och resultat efter skatt 246 Mkr (37). Volymökningen samt positiva effekter av kostnadsbesparingar gav en gynnsam påverkan på resultatet.
  • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 7,07 kronor (1,05).

•       Kassaflödet från den löpande verksamheten var 222 Mkr (297). Högre försäljningsvolymer och stigande metallpriser medförde ökat rörelsekapitalbehov, vilket påverkade kassaflödet negativt under kvartalet.

1 januari – 30 juni 2010 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen var 3 331 Mkr (2 014) under perioden, vilket är 65% högre än föregående år.  Försäljningsvolymen var 72% högre.
  • Rörelseresultatet var 615 Mkr (-57) och resultat efter skatt 453 Mkr (-53).
  • Resultat per aktie uppgick för perioden till 13,02 kronor (-1,53).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 316 Mkr (439).
  • Nettoskuldsättningsgraden har under perioden minskat till 37 % från 43%.
  • Utsikterna är sammantaget oförändrade jämfört med den bedömning som lämnades i delårsrapporten för första kvartalet. Marknaden är stark i Asien och Sydamerika och en gradvis förbättring, om än i osäker takt, väntas i Nordamerika. Den underliggande efterfrågan i Europa bedöms emellertid fortsatt vara svag.

Höganäs den 20 juli 2010

Höganäs AB (publ) 

Webbsänd telefonkonferens

Alrik Danielson, CEO, och Sven Lindskog, CFO, presenterar kvartalsrapporten vid en telefonkonferens den 20 juli 2010 kl 10.30.

Presskonferensen kommer att webbsändas på; www.hoganas.com / Investor Relations / Conference Call. Denna är öppen för journalister, analytiker och investerare.

Deltagare är välkomna att ringa in på +44 20 7162 0125. Presentationen kan laddas ned på bolagets hemsida: www.hoganas.com.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Alrik Danielson, VD och koncernchef, 042-33 80 00
Sven Lindskog, Finansdirektör, 042-33 80 00

 Notera

Informationen är sådan som Höganäs ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2010 kl. 09.00.

Höganäs i korthet

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens.

I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt vatten och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2009 en omsättning på 4 571 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.

För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com.

 

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar