Höganäs delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Förbättrad marknad men osäkert inför hösten

VD-kommentar – andra kvartalet:

– Den globala marknadsutvecklingen ger en splittrad bild. Vi ser med tillfredsställelse på vår volymutveckling i Nordamerika och Kina, medan efterfrågeläget har varit trögt på vissa andra tillväxtmarknader under våren. I Europa noterade vi en marginell försäljningsökning tack vare Östeuropa. Höganäs goda geografiska spridning gjorde sålunda att försäljningsvolymerna för första halvåret sammantaget var förhållandevis bra. För att minska riskerna för alltför stora lager under hösten har vi emellertid valt att köra lägre produktionsvolymer än föregående år under våren, vilket återspeglas i ett bättre kassaflöde.

Utsikterna är i stort oförändrade jämfört med den bedömning som lämnades i delårsrapporten den 24 april. Vi har i grunden en positiv syn på Sydamerika och i Asien, även om osäkerheten har ökat på kort sikt. Under 2013 kommer siffrorna för försäljningstillväxten i Asien också att påverkas negativt av den återhämtningseffekt 2012, som följde efter tsunami och översvämningar. Dessutom är konjunkturen fortfarande förhållandevis svag i Indien och den asiatiska exportindustrin berörs av det svaga marknadsläget i Europa. Vi bedömer att efterfrågan kommer att förbättras i Nordamerika, men återhämtningstakten kommer sannolikt att vara fortsatt volatil. Det europeiska marknadsläget var historiskt sett svagt också under första halvåret 2013, och vi tycker oss fortfarande inte se förutsättningar för någon snabb förbättring av detta.

Andra kvartalet 2013 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen var 1 652 Mkr (1 808), vilket är 9% lägre än föregående år. Försäljningsvolymerna var 2% högre. Efterfrågeläget var bättre framför allt i Nordamerika och Kina. Europas försäljningsvolymer var något bättre än motsvarande period föregående år, och marginellt högre än första kvartalet 2013.
  • Rörelseresultatet var 262 Mkr (286) och resultat efter skatt 193 Mkr (203). Högre försäljningsvolymer och besparingsåtgärder påverkade resultatet positivt, medan lägre produktionstakt i anläggningarna jämfört med motsvarande period föregående år hade negativ effekt. Rörelsemarginalen var 15,9% (15,8).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till 5,56 kronor (5,84).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 321 Mkr (206).

1 januari – 30 juni 2013 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen var 3 229 Mkr (3 621), vilket är 11% lägre än föregående år. Försäljnings­volymerna var 0,3% lägre.
  • Rörelseresultatet var 512 Mkr (569) och resultat efter skatt 379 Mkr (407).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för perioden till 10,90 kronor (11,70).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 503 Mkr (530).
  • Nettoskuldsättningsgraden var vid periodens utgång 16%, oförändrat jämfört med räkenskapsårets början.
  • Det kontanterbjudande som Lindéngruppen AB och Foundation Asset Management Sweden AB (FAM) lämnade i februari 2013 genom det gemensamt ägda bolaget H Intressenter AB, till aktieägarna att överlåta samtliga aktier i Höganäs AB (publ) till H Intressenter AB, har förlängts till den 16 augusti 2013 och höjts till ett pris om 325 kronor per aktie. Höganäs styrelse har rekommenderat samtliga Höganäs aktieägare att acceptera H Intressenters reviderade erbjudande. Se vidare information sidan 8.

Höganäs den 18 Juli 2013

Höganäs AB (publ)

Webbsänd presskonferens

Alrik Danielson, VD och koncernchef, och Sven Lindskog, Finansdirektör, presenterar rapporten vid en telefonkonferens den 18 juli 2013 kl 10.30.
Presskonferensen kommer att webbsändas på; www.hoganas.com / Investor Relations / Conference Call. Denna är öppen för journalister, analytiker och investerare. Deltagare är välkomna att ringa in på +46 (0)8 519 990 30, +44 (0)203 364 5373 eller +1 8777 889 023.

Notera
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Höganäs AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen lämnades för offentlig¬görande den 18 juli 2013 kl. 09.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Alrik Danielson, VD och koncernchef, 042-33 80 00
Sven Lindskog, Finansdirektör, 042-33 80 00

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2012 en omsättning på 6 700 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.
För ytterligare information, besök vår hemsida www.hoganas.com.

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar