Höganäs styrelse utvärderar erbjudandet från H Intressenter

Lindéngruppen AB (“Lindéngruppen”) och Foundation Asset Management Sweden AB (”FAM”), har idag genom det gemensamt ägda bolaget H Intressenter AB offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Höganäs AB (”Höganäs”) om att överlåta samtliga sina aktier i Höganäs till H Intressenter AB (”Erbjudandet”).

Styrelsen kommer att återkomma med sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning, samt ett utlåtande om skäligheten av vederlaget i Erbjudandet (en s.k. fairness opinion) från en oberoende expert, senast två veckor före acceptfristens utgång.

Varken Jenny Lindén Urnes, Erik Urnes eller Urban Jansson, som är ägare respektive befattningshavare i Lindéngruppen, kommer att delta i styrelsens behandling av eller beslut i anledning av Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders G Carlberg, styrelseordförande i Höganäs
Telefon: 070-543 75 76

Höganäs den 11 februari 2013

Höganäs offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2013, kl 10.00.

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2012 en omsättning på 6 700 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.
För ytterligare information, besök vår hemsida www.hoganas.com.

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar