STÄMMOKOMMUNIKÉ

Vid dagens årsstämma i Höganäs AB fastställdes i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 10,00 kr per aktie med avstämningsdag den 3 maj 2013.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders G Carlberg, Alrik Danielson, Peter Gossas, Urban Jansson, Jenny Lindén Urnes, Björn Rosengren och Erik Urnes. Anders G Carlberg omvaldes till styrelseordförande i Höganäs AB. Bengt Kjell har avböjt omval.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsearvode skall utgå med 2.100.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 500.000 kr och övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 250.000 kr vardera samt resterande 350.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete med 50.000 kr vardera till tre externa styrelseledamöter i bolagets ersättningsutskott och med 100.000 kr till ordföranden i bolagets revisionsutskott samt med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Arvode skall utgå till revisorerna enligt löpande räkning.

Stämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt av styrelsens ordförande, tillika sammankallande.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, vilka riktlinjer baseras på hittills tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B i syfte att möjliggöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter och kontantlösen med anledning av personaloptionsprogrammet antaget av årsstämman 2009.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde med styrelsen beslöts att utse ett ersättningsutskott med Anders G Carlberg, Peter Gossas och Jenny Lindén Urnes som ledamöter och ett revisionsutskott med Anders G Carlberg, Urban Jansson och Erik Urnes som ledamöter.

Höganäs den 29 april 2013

STYRELSEN

Informationen är sådan som Höganäs AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2013 kl 17.00.

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2012 en omsättning på 6 700 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.
För ytterligare information, besök vår hemsida www.hoganas.com.

Om oss

Höganäs AB tillverkar och utvecklar metallpulver för en global marknad. Metallpulver används till en mängd applikationer t ex vevstakar i bilar, bromsbelägg, kugghjul i el-verktyg, elmotorer, järnberikning av mat, mm.

Prenumerera

Dokument & länkar