Studenter belönade för examensarbete

Vid Högskolan i Halmstads examensmässa Utexpo delades i fredags ett flertal stipendier ut till studenter för förtjänstfulla och kreativa examensarbeten. Halmstads studentkår delade vid samma mässa ut sina priser, bland annat pedagogpriset – ”årets lärare” som framröstats av studenterna på de olika sektionerna.

Bästa examensarbete ENERGIINGENJÖRSPROGRAMMET – Förnybar Energi 2009 HEM (Halmstad energi och miljö) Utdelare: Krister Iversson Projekt: Wind Power in Brazil Student: Elin Karlsson Motivering: För ett initiativrikt och självständigt utfört arbete på en annan kontinent, som med entusiasm och målmedvetenhet belyser den förnybara energiteknikens gränslöshet och viktiga roll i det internationella miljöarbetet. Bästa examensarbete BIOMEKANIK Utdelare: Lina Lundgren Projekt: Utvecklingsprojekt Easy Load Studenter: Dan Gyllensvärd och Andreas Welander Motivering: Projektet som utses till årets examensarbete på Biomekanikprogrammet är ett ingenjörsarbete som är utfört på ett självständigt och initiativrikt sätt. Studenterna har utvecklat en väl fungerande prototyp av lyfthjälpmedel för att lasta i en personbils bagageutrymme. Arbetet är utfört på Högskolan i Halmstad och på Autoadapt AB, som är en av de ledande aktörerna av bilanpassningar på marknaden. Bästa examensarbete BIOMEDICIN inriktning fysisk träning Utdelare: Lina Lundgren Projekt: Effekten av ett skadeförebyggande träningsprogram på skador i nedre extremiteterna hos unga fotbollsspelande flickor. Studenter: Josephine Ekstrand och Sara Englund Motivering: Projektet som utses till årets examensarbete inom Biomedicin inriktning fysisk träning är ett väl genomfört arbete som dessutom har stor samhällsnytta. Skadefrekvensen hos fotbollsspelande flickor är oroväckande hög och tjejerna har genom en ett år lång studie visat att specialanpassad fysisk träning har stor effekt redan i tidig ålder. Bästa examensarbetet MILJÖPROGRAMMEN WSP Environmental 7 500 Utdelare: Maria Bennet Projekt: Livscykelanalys av en gängtapp - Underlag och verktyg för att inkludera livscykelperspektivet vid Dormer Tools AB. Student: Zsofia Szegedi Motivering: Examensarbetet är stukturerat och välskrivet, baseras på ett omfattande inventeringsarbete där ambitionsnivån för databearbetningen är imponerande. Kvalitetsbedömningen av data samt känslighetsanalysen visar att utförd LCA är pålitlig och kommer att vara praktisk användbar som mall för fortsatta LCA vid utveckling av produkter på Dormer Tools AB. Bästa examensarbete BYGGINGENJÖRSPROGRAM Sveriges Byggindustrier, Halland 10.000 kronor 1:a pris 5000 kronor Projekt: Att lyckas med ett byggprojekt Studenter: Erik Hansson och Daniel Persson Motivering: Teknologerna har på ett insiktsfullt sätt analyserat ett för byggandet aktuellt och viktigt tema. De har självständigt gjort en omfattande litteraturstudie samt genomfört intervjuer med betydelsefulla aktörer i byggprocessen. Examensarbetet avslutas med några tänkvärda rekommendationer för byggbranschen. Delat 2:a pris 2 500 kronor vardera Projekt: Självkompakterande betong vid platsgjutning av anläggningskonstruktioner Studenter: Ida Erlingsdotter och Jessica Lennartsson Motivering: Genom en god kombination av teoretisk insikt och förankring i den praktiska verkligheten har teknologerna lyckats lyfta fram väsentliga aspekter i ett ämne som är av stor betydelse för framtidens anläggningsbyggande. Det utförda arbetet kännetecknas av insikt och noggrannhet. Projekt: Prefabricerade passivhusväggar Studenter: Axel Söderberg och Gustav Jonsson Motivering: Teknologerna har systematiskt studerat en teknologi som är högaktuell och som kan ha betydande fördelar ur energihushållnings-synpunkt. Examensarbetet har inkluderat både en teoretisk del och laboratorieförsök. Båda delarna har utförts på ett förtjänstfullt sätt. Bästa examensarbete DATA-, ELEKTRO och MEKATRONIKINGENJÖRSPROGRAMMEN HMS Industrial Network AB 15 000 kronor, delas på två projekt Projekt: MindMe Studenter: Dan Lilja och Per Mattsson Motivering: Studenterna har på ett metodiskt sätt konstruerat en fungerande prototyp till en ny produkt. Prototypen är levererad enligt tidsplan och med positivt resultat validerad på tänkt användargrupp. Vid val av teknisk lösning har studenterna ”ej glömt bort” den viktiga principen: Uppfinn inte hjulet igen! De har i ”alla har”-produkten mobiltelefonen infört en utökad funktionalitet som tillsammans med egenutvecklade moduler skapat en ny produkt som kan ge hjälp i vardagen. Projekt: Automatisk viktkontroll av glascontainer. Studenter: Laust Sörensen och Srdjan Vareskic, Motivering: Studenterna har på ett metodiskt sätt konstruerat en prototyp till en industriell produkt. De har utvärderat flera principlösningar och gjort komponentval på ett systematiskt sätt för en produkt som ska verka i en tuff industriell miljö. Produkten är programstyrd för att utföra linjära och vridande rörelser med hjälp av: mekaniska, pneumatiska och elektriska komponenter. Vid design och konstruktion av produkten har studenterna visat ”vikten” av att besitta en stor mekatronisk förståelse samt ha förmågan att arbeta ingenjörsmässigt för att uppnå ett bra slutresultat. Bästa uppsats i INFORMATIK Halmstad IT-nät 5000 kronor Projekt: Living Lab: En öppen innovationsmiljö – En uppsats om hur Living Lab skapar värde för företag. Studenter: Cristoffer Andersson, Sebastian Christenson och Mikael Davidsson Motivering: Uppsatsen behandlar ett intressant, aktuellt och outforskat område vilket är väl teoretiskt förankrat med referenser från flera relaterade områden. Referenserna är aktuella och baserar sig främst på vetenskapliga artiklar vilket mynnar ut i uppsatsens teoretiska ramverk. Författarna visar på metodmedvetenhet där operationalisering och analys har hög spårbarhet i det teoretiska ramverket. Uppsatsen presenterar relevanta och tydliga slutsatser. Dessa leder till både ett teoretiskt och praktiskt bidrag i form av en värdemodell samt de empiriskt grundade slutsatserna rörande vilka värden från ett företagsperspektiv som ett Living Lab kan bidra med i IT-innovationsprocesser. Framgångsrikt konstruktionsarbete MASKININGENJÖR Diab AB 6 000 kronor Projekt: Automatisk tändning till modern vedpanna Studenter: Johannes Larsson och Jonatan Svensson Motivering: Johannes och Jonatan har med utgångspunkt från en väl genomarbetad kravspecifikation tagit fram förslag till tändning av ved utan tillförsel av papper och tändstickor. Studenterna har på ett målmedvetet och kostnadseffektivt sätt arbetet sig igenom ett stort antal tänkbara lösningsalternativ. Konstruktionsarbetet har resulterat i en lösning som har testats i laboratorie- och pannmiljö. Den nya lösningen kommer med stor sannolikhet att omsättas i praktisk verklighet. Konstruktions/produktionslösning som har praktisk förankring i verkligheten MASKININGENJÖR Gremo AB 6 000 kronor Projekt: Produktionsoptimering av tillverkningslinje för hörselproppar Studenter: Oskar Kämpe och Fredrik Öqvist Motivering: Oskar och Fredrik har med utgångspunkt från en kravspecifikation tagit fram förslag till en förbättrad produktionslösning. Studenterna har på ett målmedvetet sätt arbetet sig igenom tänkbara lösningsalternativ med hjälp av olika ingenjörshjälpmedel. Lösningen kommer med stor sannolikhet att testas och utvärderas av företaget. Framgångsrikt ingenjörsarbete MASKININGENJÖR Dormer- Tooling Support Halmstad 6 000 kronor Projekt: Förbättringsarbete på plattvärmeväxlare Studenter: Ola Nilsson och Ronny Winquist Motivering: Ola och Ronny har utfört ett professionellt och väl genom arbetet examensarbete, och därmed visat förmåga till innovativ design och konstruktion. Arbetet har resulterat i ett antal olika förslag som sedan brutits ner till ett konkret konstruktionsförslag. Framgångsrikt design/konstruktionsarbete MASKININGENJÖR Stiftelsen svensk industridesign (SVID) 5 000 kronor Utdelare: Christer Ericsson Projekt: Uncord TM Audio – formgivning av produkt för trådlös ljudöverföring Student: Caroline Ansheden Motivering: Caroline har visat självständighet och har arbetat med designprocessen på ett föredömligt sätt med en stadig grund i en mycket noggrann utförd förundersökning. Reslutatet är en användarcentrerad produkt med ett attraktivt och tydligt gränssnitt. Kvalitetskänslan och en viss exklusivitet speglar företagets tekniska kompetens mycket väl. Den höga ambitionsnivån och glädjen för att arbeta med design har tydligt lyst igenom under hela arbetets gång. Bästa examensarbete MASKININGENJÖR Sapa AB 6 000 kronor Projekt: Delbar kabeltrumma, utveckling och fraktoptimering Studenter: Fredrik Heijel och Martin Klasson Motivering: Fredrik och Martin har med utgångspunkt från en kravspecifikation tagit fram förslag till en delbar kabeltrumma. Studenterna har på ett målmedvetet sätt arbetet sig igenom tänkbara lösningsalternativ med hjälp av olika konstruktionshjälpmedel.Konstruktionsarbetet har medfört att ett tillverkningsunderlag har arbetats fram som kan ligga till grund för produktframtagning. Chalmers ingenjörsförening Hallandsavdelningen Första pris: Påse med guldpengar, 1 500 kronor Projekt: MindMe utfört av Malin Albertsson, Victoria Hedman, Dan Lilja och Per Mattsson. Företag: Mutual Benefits Andra pris: Påse med guldpengar, 1 000 kronor Projekt: RaaLie utfört av Daniel Rääf och Alexander Liebon. Utvecklingsingenjörernas Alumniförening Projekt: Meretric Studenter: Johannes Nilsson, Roger Löf, Peter Altmann Halmstads studentkårs priser Kårens pris till bästa lärare 2009 (framröstat av studenterna på respektive sektion) IDE – Ola Lund SET – Harald Blom LUT – Anders Persson HOS – Peter Karlsson HUM – Bertil Westerberg Fotnot: De så kallade Fåhréstipendierna delades ut vid en särskild ceremoni i lördags, se separat pressmeddelande.

Om oss

Högskolan i Halmstad - för utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad har som en av de nyare högskolorna i landet varit framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling och studier av verksamhet, produkter och livskvalitet. I dag har Högskolan 10 000 studenter och 550 anställda, varav ett 40-tal professorer.

Prenumerera

Dokument & länkar