Bokslutskommuniké 2017

Stark tillväxt som avslutar ytterligare ett framgångsrikt år

Oktober – december 2017

• Totala intäkter ökade med 11 procent till 744 MSEK (672).

• Jämförelsestörande poster före skatt uppgick till 59 MSEK.

• Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster1) uppgick till 169 MSEK.

• Resultat före skatt minskade med 29 procent till 110 MSEK (155).

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,92 SEK (1,38).

Siffror inom parentes avser fjärde kvartalet 2016.

Helår 2017

• Totala intäkter ökade med 7 procent till 2 811 MSEK (2 627).

• Jämförelsestörande poster före skatt uppgick till 118 MSEK.

• Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster1) uppgick till 699 MSEK.

• Resultat före skatt ökade med 9 procent till 581 MSEK (533).

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,09 SEK (4,97).

• Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster1) uppgick till 19 procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 15 procent (17).

• Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 15 024 MSEK (12 658).

• Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 17,71 procent (16,76) och kärnprimär­kapitalrelation till 11,70 procent (12,46).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 SEK (1,30) per aktie. 

 

Siffror inom parentes avser 31 december 2016.

Händelser under kvartalet

• Hoist Finance rapporterade de största förvärvsvolymerna under ett enskilt kvartal uppgående till 2 075 MSEK.

• Hoist Finance beslutade att centralisera verksamheten i Tyskland till Duisburg och verksamheten i Belgien och Nederländerna till Amsterdam.

• Hoist Finance AB (publ) erhöll tillstånd för att fusioneras med dotterbolaget Hoist Kredit AB (publ). Fusionen genomfördes 2 januari 2018.

1) Nyckeltal har justerats för att visa det underliggande resultatet exkluderat för jämförelsestörande poster som uppkommit i samband med återköp av efterställd skuld och obligationer under andra kvartalet 2017 samt omstruktureringskostnader och en justering av tidigare kostnadsperiodisering under fjärde kvartalet 2017. För det fjärde kvartalet uppgick dessa poster till 59 MSEK exklusive skatteeffekt, 58 MSEK inklusive skatteeffekt. För helåret 2017 var motsvarande siffror 118 MSEK exklusive skatteeffekt, 102 MSEK inklusive skatteeffekt.

VD-ord

Stark tillväxt sista kvartalet

Vi avslutade 2017 med stark tillväxt och vår Pan-europeiska närvaro tillsammans med vår starka position har under året gett betydande affärer. Under årets sista kvartal förvärvas de största volymerna under ett enskilt kvartal och sett över en 12-månaders period uppvisar vi en portföljtillväxt på 19 procent.

Det sker en konsolidering bland marknadens aktörer samtidigt som befintliga aktörer breddar sin geografi. Sammantaget leder detta till en sund men hårdare konkurrens och en ökad marginalpress. I en sådan marknad gäller det navigera rätt genom att göra välgrundade och långsiktiga investeringar, både avseende låneportföljer och investeringar för att utveckla bolaget. Det gäller även att lägga ett ökat fokus på kostnadseffektivitet för att kunna vara konkurrenskraftig och för att kunna erbjuda ett bättre helhetserbjudande till våra bankpartners.

Vi har därför beslutat om att omstrukturera verksamheten för att minska vår kostnadsbas. Under kvartalet har vi även accelererat vår digitala satsning och stärkt vår kompetens inom andra tillgångsklasser. Vi gör detta för att öka vår kostnadseffektivitet samtidigt som vi ska möta den kraftiga marknadstillväxt vi ser framför oss.

Kvartalets resultat är därför svagare än vi tidigare planerat. Den främsta orsaken är omstruktureringarna av våra tyska och belgiska verksamheter. Vårt kontor i Bremen kommer att avvecklas och vår tyska verksamhet centraliseras till Duisburg. Vi kommer även att stänga vårt kontor i Bryssel och centralisera vår närvaro i Belgien och Nederländerna till Amsterdam. Dessa förändringar ökar vår flexibilitet samtidigt som det anpassar kostnaderna framåt. Under det fjärde kvartalet uppgick kostnaderna för omstruktureringen till 36 MSEK. Kvartalets resultat belastas även av en jämförelsestörande post för justering av tidigare kostnadsperiodisering i Italien uppgående till 24 MSEK.

Justerat för dessa poster är det underliggande rörelseresultatet något lägre jämfört med 2016, vilket framförallt beror på en mix av ökade intäkter men också de ökade offensiva satsningarna.

Kraftiga investeringsvolymer inom samtliga regioner

På regional nivå uppvisades ett förvärvsmässigt starkt fjärde kvartal med portföljköp överstigande samma period föregående år i samtliga regioner.

I Italien fortsatte vi dessutom att expandera inom lån till små och medelstora företag genom ytterligare ett portföljförvärv av Banco BPM. Rörelseresultatet (EBIT) ökar i Region West drivet av en stark portföljtillväxt och en ökad kostnadseffektivitet. Region Mid och Central East uppvisar ett jämförelsevis lägre rörelseresultat. I Region Mid förklaras den negativa utvecklingen av tidigare nämnd justering och i Region Central East är anledningen att portföljtillväxten skedde sent under året och därför endast bidrar marginellt till resultatet innevarande år.

Utsikter 

Vi fortsätter att bygga ett företag för framtiden. Banker kommer framöver ha ett ännu större behov av support när det gäller förfallna lån. Vår ambition är att vara deras främsta val av samarbetspartner. Under det kommande året kommer vi, som jag nämnde inledningsvis, lägga ett ökat fokus på att bygga företaget för framtiden. Vi kommer att accelerera investeringar i digitala processer för att öka kostnadseffektiviteten och öka våra kunders möjligheter självservice. Vi kommer även att investera i kompetens för att hantera och expandera inom andra tillgångsklasser, såsom lån till små och medelstora företag och lån med säkerhet.

Dessa satsningar, där merparten först bidrar till resultatet under 2019 och framåt, är även förenade med kostnader under 2018. Vi bedömer att detta kommer att leda till en avkastning på eget kapital understigande vårt mål och hamna i spannet 17–18 procent för helåret 2018.

Detta blir min sista kvartalsrapport som VD för Hoist Finance och jag lämnar inom kort över stafettpinnen till Klaus-Anders Nysteen. Jag vill passa på att hälsa honom varmt välkommen till oss och vet att han ser fram emot att börja arbetet med den ambitiösa agenda vi har framför oss. Jag vet även att Klaus-Anders kommer att dela med sig av sin syn på framtiden efter att han har tillträtt och fått tillfälle att bilda sig en uppfattning.

Avslutningsvis vill jag framföra mitt djupa tack till alla anställda inom koncernen, samarbetspartners och investerare som jag har haft glädjen att dela denna resa med. Vi har tillsammans bidragit till att göra Hoist Finance till det starka och stabila bolag det är idag. Nu fortsätter vi den resan!

Jörgen Olsson

VD och Koncernchef

Hoist Finance AB (publ)

Presentation av delårsrapporten

Jörgen Olsson, CEO och Pontus Sardal, CFO presenterar och kommenterar rapporten i en telefonkonferens med start tisdagen den 13 februari kl. 09.30 (CET).

Presentationen som hålls på engelska kommer också att sändas live på

https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q4-2017  

Kontaktinformation för konferenssamtal:

Dial-in number UK: +442030089804 SE: +46850556453 US: +18558315947

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier, Group Head of IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hoist Finance är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018, kl. 08.00 CET.

Hoist Finance AB (publ) (”Bolaget” eller ”Moderbolaget”) är moderbolag i Hoist Finance-koncernen (”Hoist Finance”). Bolaget är ett reglerat kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. För att bedöma resultatet för fordringsförvärv och inkasseringsverksamhet och för att underlätta jämförelser med branschkonkurrenter, kompletterar Hoist Finance de lagstadgade finansiella rapporterna med att sammanställa en operativ resultat­räkning. I den operativa resultaträkningen har poster omklassificerats jämfört med den legala resultaträkningen. Värdering och resultatmätning skiljer sig dock inte åt mellan de två redovisningarna.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar