Hoist Finance delårsrapport första kvartalet 2018

En stark start på året med tillväxt och expansion inom nya tillgångsklasser

Januari – mars 2018 

• Summa rörelseintäkter ökade med 13 procent till 684 MSEK (603).

• Resultat före skatt var oförändrat och uppgick till 185 MSEK (185).

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,59 SEK (1,66).

• Avkastning på eget kapital uppgick till 18 procent (21).

• Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 16 112 MSEK (15 024).

• Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 17,15 procent (17,71) och kärnprimär­kapitalrelation till 11,35 procent (11,70).

(Siffror inom parentes avser första kvartalet 2017 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2017 för balansposter.)

Händelser under kvartalet

• Klaus-Anders Nysteen tillträder som VD för Hoist Finance.
• Hoist Finance inför ny organisation för ökad tillväxt och förbättrad operationell effektivitet.
• Hoist Finance fortsätter sin expansion inom nya tillgångsklasser genom förvärv av portfölj med förfallna och icke-förfallna lån med säkerhet.

Händelser efter kvartalets utgång

Christer Johansson tillträder som ny CFO.

Tillväxt och operationell effektivitet högst upp på agendan

Det är ett stort nöje för mig att presentera min första delårsrapport som VD för Hoist Finance. Sedan jag tillträdde den 15 mars 2018 har jag haft möjlighet att träffa alla delar av vår organisation och flertalet av våra partners, som är de ledande finansiella institutionerna i Europa. Jag känner mig både stolt och entusiastisk över våra dedikerade och kompetenta medarbetare och det engagemang de visar våra kunder, partners och hela vårt företag.

Jag är även imponerad över det goda rykte vår organisation har byggt upp hos våra intressenter. Vi skapar värde genom att frigöra kapital för våra bankpartners vilket samtidigt möjliggör för dem att fokusera på sin kärnkompetens. Vi spelar även en viktig roll när vi hjälper våra kunder att fullgöra sina åtaganden och möjliggör för dem att återvända till det finansiella ekosystemet.

Utveckling för att fånga marknadstillväxten

Vår bransch präglas just nu av tre trender: tillväxt, konsolidering och en mognande marknad.

Inledningsvis ser vi framför oss en fortsatt gynnsam marknadsutveckling, med en tillväxt på drygt 10 procent per år fram till 2020. Tillväxten drivs av regulatoriska förändringar och ändrade redovisningsprinciper, men även av det faktum att våra bankpartners upplever att vår bransch blir allt mer professionell. Vi skapar värde genom att leverera en tjänst som är både profes­sionell och kunskapsbaserad. Vi prio­riterar investeringar i att bygga kompetens och att utveckla ett arbetssätt för inkassering som stödjer vårt tydliga mål att växa snabbare än marknaden.

Vidare sker nu en konsolidering av marknaden. De senaste åren har det skett ett flertal större och mindre transaktioner och enligt min uppfattning är det en utveckling som kommer att fortsätta. Ökad reglering och behovet av effektivisering är betydande drivkrafter bakom konsolideringen av marknaden. Hoist Finance ambition är att spela en aktiv roll i den processen.

Slutligen håller marknaden på att mogna i en jämn takt. Vi ser att priserna stigit samtidigt som riskerna blivit lägre. Framtidens vinnare kommer vara de operationellt starkaste organisationerna vars erbjudande bäst motsvarar kundernas behov. Vi tror att specialisering kommer att vara av yttersta vikt för att både utmärka sig och bygga den mest effektiva verksamheten. Följaktligen kommer Hoist Finance att fokusera på ett antal prioriterade marknader i Europa, samtidigt som vi har ett odelat fokus på att arbeta med finansiella institutioner.

Sedan jag tog över som VD för Hoist Finance, har vi omorganiserat företaget för att skapa en organisation som är mer effektiv än den tidigare, där vi ökar integrationen och samarbetet för att arbeta som ett enhetligt Hoist Finance. Den nya ledningsgruppen är helt fokuserad på att leverera på våra tillväxtambitioner, men även att ta Hoist Finance till nästa nivå i termer av harmoniserat arbetssätt och digitala processer.

Ny segmentrapportering och nya redovisningsprinciper

Vår nya och mer effektiva organisationsstruktur innebär också en del förändringar när det gäller hur vi rapporterar. Vi kommer nu att basera vår segmentsrapportering på länder snarare än regioner. Vi har även anpassat vår finansiella rapportering till IFRS 9. Detta förbättrar tydligheten och transparensen, och det är en naturlig utveckling eftersom vi även växer inom lån som inte förfallit till betalning, och liknar därmed alltmer banksektorn i stort.

Ett solitt kvartal med tillväxt och finansiell utveckling enligt plan

Under kvartalet har vi förvärvat portföljer till ett värde av 904 MSEK, vilket innebär att det är det bästa första kvartalet i vår historia, sett till portföljförvärv. Vi har även ingått ett betydande forward flow-avtal med en finansiell institution i Italien. Avtalet är ett av de första större forward flow-avtalen i Italien och bekräftar vår starka position på den italienska marknaden.

Vi ingick även ett avtal om att förvärva en bolåneportfölj i Storbritannien. Fordringarna består av både förfallna och icke-förfallna fordringar med privatbostäder och kommersiella fastigheter som säkerhet. Detta förvärv visar vår förmåga att både expandera till andra tillgångsklasser och att göra det på ett varsamt och disciplinerat sätt, vilket har blivit kännetecknet för Hoist Finance.

Kvartalets vinst före skatt uppgick till 185 MSEK och avkastning på eget kapital var 18 procent. Det är i stort sett i linje med samma period föregående år, och även i linje med vår plan för helåret.

Stark pipeline och intensivt utvecklingsprogram

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tacka Jörgen Olsson för hans bidrag till att utveckla Hoist Finance till en av de ledande institutionerna i vår bransch. Jag känner mig både hedrad och förväntansfull över att ta över ledarskapet i en så intressant fas av historien för vårt företag och för branschen som helhet.

Med en pipeline fylld av potentiella förvärv talar mycket för en stark finansiell utveckling det kommande året. Trots att vi har ett intensivt program för den fortsatta utvecklingen av vårt företag och vårt arbetssätt, ligger fokus fast på tillväxt och ökad operationell effektivitet på alla nivåer för att nå våra finansiella mål.

Klaus-Anders Nysteen

VD

Hoist Finance AB (publ)

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Hoist Finance AB (publ) (”Bolaget” eller ”Moderbolaget”) är moderbolag i Hoist Finance-koncernen (”Hoist Finance”). Bolaget är ett reglerat kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 08:00 CET


Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar