Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 16 maj 2018

Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 16 maj 2018

Hoist Finances årsstämma ägde rum onsdagen den 16 maj 2018 kl. 15.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 1,90 kronor per aktie, totalt 154 250 637 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 18 maj 2018. Utdelningen beräknas att utbetalas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 maj 2018.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Ordinarie styrelseledamöterna Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Joakim Rubin och Gunilla Öhman omvaldes. Marcial Portela nyvaldes till ordinarie styrelseledamot. Årsstämman omvalde Ingrid Bonde till styrelseordförande. Jörgen Olsson nyvaldes till vice styrelseordförande. Den tidigare styrelseledamoten Costas Thoupos lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019 omvälja KPMG AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Anders Bäckström.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag, 1 425 000 kronor till ordföranden, 800 000 kronor till vice styrelseordförande, 470 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, 175 000 kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 125 000 kronor vardera till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 50 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet, 150 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet och 100 000 kronor vardera till ledamöterna i investeringsutskottet.

Revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

  •  Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
  •  Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  •  Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  •  Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Konstituerande styrelsesammanträde 

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes (i) Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Liselotte Hjorth och Gunilla Öhman till ledamöter i risk-och revisionsutskottet med Cecilia Daun Wennborg som utskottets ordförande, (ii) Ingrid Bonde, Joakim Rubin och Gunilla Öhman till ledamöter i ersättningsutskottet med Ingrid Bonde som utskottets ordförande, och (iii) Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson och Joakim Rubin till medlemmar investeringsutskottet med Liselotte Hjorth som utskottets ordförande fram till slutet av sommaren varefter Malin Eriksson tar över som ordförande i investeringsutskottet.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com

Prenumerera

Dokument & länkar