Valberedning

I enlighet med fastslagen instruktion ska valberedning i Hoist Finance bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelseordförande i Hoist Finance. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. 

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2016 och består av;

  •  Jan Andersson, ordförande, utsedd av Swedbank Robur Fonder;  
  •  Per Josefsson, utsedd av Carve Capital AB;
  •  Staffan Ringvall, utsedd av Handelsbanken Fonder; och
  •  Ingrid Bonde, styrelseordförande i Hoist Finance.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2017 förbereda val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@hoistfinance.com eller per brev till Hoist Finance, Valberedningen, Box 7848, 103 99 Stockholm, senast den 31 januari 2017.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Investor Relations

Telephone: +46 (0) 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den 31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000  konton.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar