Delårsrapport III

Delårsrapport III Aktuell rapportperiod: 1 juli - 30 september 2001 (3 månader) Delårsperiod: 1 januari - 30 september 2001 (9 månader) HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Vd - ord Trots en orolig omvärld har Hoist under det tredje kvartalet kraftigt ökat det operativa kassaflödet och resultatet. · Det operativa kassaflödet är för kvartalet och för årets första nio månader sex gånger större än motsvarande kassaflöde 2000. · Förra årets goda helårsresultat har med råge passerats redan efter tredje kvartalet 2001. · Under årets nio första månader har 17 000 nya betalningsavtal slutits med kunder vilket är mer än under hela förra året. Hoist är inte direkt beroende av den allmänna konjunkturen. Våra kunder är sedan länge överskuldsatta och lever under knappa förhållanden. Vårt mål är att tillsammans med vår kund hitta en skräddarsydd lösning som motiverar denne till att förändra sin situation och uppnå skuldfrihet. Händelserna i vår omvärld påskyndar processen hos våra partners, de europeiska kreditinstituten, att finna rätt samarbetspartner för att effektivt och seriöst hantera deras kunder samt frigöra resurser personellt och i balansräkningen. Vi ser framför oss en fortsatt stark tillväxt de närmaste åren. Hoist har en stark balansräkning och ett starkt underliggande kassaflöde. 2001 kommer att bli det bästa året någonsin för Hoist. Jag räknar med att 2002 blir betydligt bättre. Peter Buttenschön Vd och Koncernchef KANONRESULTAT - TREDJE KVARTALET Viktiga händelser under juli till september 2001 · Resultatet före skatt uppgick till 18,9 Mkr jämfört med 6,3 Mkr motsvarande period 2000. · Vinsten per aktie uppgick till 0,94 kr (0,47). · Kundintäkterna ökade till 78,3 Mkr (38,7). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,6 Mkr (5,0). · En emission av konvertibla skuldebrev riktad till aktieägarna om 95,2 miljoner kronor har genomförts och i sin helhet inbetalats. · Nio månader - januari till september 2001 · Resultatet före skatt uppgick till 44,1 Mkr jämfört med 15,0 Mkr motsvarande period 2000. · Kassaflödet från den löpande verksamheten under uppgick till 71,0 Mkr (11,0). · Vinsten per aktie uppgick till 1,98 kr (1,27). · Kundintäkterna mer än fördubblades och uppgick till 205,2 Mkr (96,7). · Utsikter Tidigare lagd prognos för 2001 om 65 till 75 Mkr preciseras till 65 till 70 Mkr. För 2002 beräknas resultatet bli betydligt bättre. RAPPORT PERIOD JULI - SEPTEMBER, Q 3 Verksamheten Hoist bedriver verksamhet i Sverige, Tyskland och Frankrike. Koncernen är verksam på marknader med cirka 150 miljoner invånare. Utbudet av kreditportföljer och efterfrågan på outsourcinglösningar för förfallna konsumentkrediter har under kvartalet formligen exploderat i framförallt Tyskland och ökat på övriga marknader. En tilltagande förvärvsaktivitet förväntas på samtliga marknader de kommande 12 månaderna. Koncernens totala antal krediter inklusive krediter med vinstdelning uppgick per 30 september 2001 till 217 000 jämfört med 143 000 per 30 september 2000. Det motsvarar en ökning på 51 procent. Koncernens totala hanterade kapitalfordran steg med 67 procent till 11 200 Mkr den 30 september 2001 jämfört med 6 700 Mkr 30 september 2000. Koncernens kundintäkter och avtalsportfölj Q3/2001 Q3/2000 Q1-Q3 2001 Q1-Q3 2000 Kundintäkter, Mkr 78 39 205 96 IB Avtalsportfölj, Mkr 419 190 334 96 UB Avtalsportfölj, Mkr 484 227 484 227 Avtalsportföljen utgör summan av uppgjorda och avtalade framtida betalningar med avdrag för förväntat bortfall. Avtalsportfölj för Frankrike ingår ej. Tyskland - fortsatt tillväxt Kundintäkterna i den tyska verksamheten fortsatte att visa tillväxt. En fortsatt ökning förväntas från befintliga portföljer under de kommande kvartalen. En stark förvärvsaktivitet är trolig de kommande 12 månaderna. Intresset för outsourcinglösningar och för Hoists verksamhet har ökat utbudet av kreditportföljer explosionsartat. Under perioden köptes en mindre portfölj från Noris/ Hypo Vereinsbank AG omfattande 2 453 krediter. Utveckling jämfört med tredje kvartalet 2000: · Antalet krediter ökade med 30 procent till 167 000. · Den totala hanterade kapitalfordran steg med 49 procent till 7 775 Mkr. · Kundintäkterna ökade med 58 procent till 44,9 Mkr · Den tyska avtalsportföljen fördubblades till 361 Mkr den 30 september 2001 jämfört med 181 Mkr den 30 september 2000. · [REMOVED GRAPHICS] 22 Sverige - under expansion Produktionen av nya betalningsavtal har fortsatt under kvartalet. Nuvarande produktionsnivå överstiger förväntan för samtliga portföljer. Nya förvärv av kreditportföljer kan förväntas de närmaste 12 månaderna. Efter prisjustering av vissa krediter i SEB-portföljen har det bokförda värdet reducerats med 15 Mkr. En kompensation avseende uteblivna intäkter har i samband med detta erhållits och intäktsförts under kvartalet. Sammantaget har bokfört värde kreditportföljer och externa lån reducerats med 15 Mkr i samband med slutavräkningen med SEB. Vidare har under kvartalet ytterligare 585 krediter med en kapitalfordran om 27 Mkr förvärvats från SEB. Collectors option att förvärva större krediter i SEB portföljen har utlösts och försäljningen har bokförts under kvartalet. Sammantaget blev effekten i balansräkningen att externa lån och kreditportföljer har minskat med respektive 22 Mkr. · Antalet krediter minskade med 6 procent till 39 000. · Den totala kapitalfordran minskade med 26 procent till 2 996 Mkr. · Kundintäkterna ökade med 227 procent till 31,1 Mkr. · Den svenska avtalsportföljen var 124 Mkr den 30 september 2001 jämfört med 44 Mkr den 30 september 2000. · Frankrike - ny etablering på stor marknad I slutet av första kvartalet förvärvades 11 000 krediter med en kapitalfordran om 430 miljoner kronor. Under tredje kvartalet uppgick kundintäkterna från denna portfölj till 1,8 Mkr. Resultateffekten av förvärvet beräknas bli neutral under 2001 Hantering av portföljen kvarligger tills vidare hos säljaren men Hoist beräknar att ha en egen organisation på plats i Frankrike under början av 2002. Förvärvet är ett första steg att etablera Hoist på den stora franska marknaden och fler förvärv förväntas i Frankrike de närmaste 12 månaderna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01360/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01360/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar